Odeljenje za privredu i društvene deletnosti priprema nacrt plana razvoja i strateške planove razvoja grada i prati njihovu realizaciju; učestvuje u izradi projekata kojima se podstiče ekonomski razvoj; vrši izradu i implementaciju strateških dokumenata; vrši pripremu i implementaciju projekata za odabrane prioritete grada; vrši uspostavljanje sistema spremnosti projektne dokumentacije; vrši aktivnosti na jačanju kapaciteta lokalnih aktera koji se bave razvojnim pitanjima; vrši druge aktivnosti radi promocije Grada i privlačenja investicija; vrši poslove koji se odnose na: zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zanatstva, turizma, ugostiteljstva i drugim privrednim oblastima od interesa za Grad; vrši poslove praćenje cena u komunalnim i drugim delatnostima za koje je nadležna Grad; vrši poslove koji se odnose na robne rezerve; vrši poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i zaštite građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda i poslove iz oblasti odbrane; vrši druge poslove u oblasti privrede koji budu utvrđeni kao poslovi Grada; prati i kontroliše prevoz putnika u linijskom saobraćaju, kontrolu prodaje karata u linijskom saobraćaju na gradskim i prigradskim linijama, van linijski prevoz putnika (taksi prevoz), uređuje režim i tehničko regulisanje saobraćaja i organizaciju saobraćaja; vrši nadzor nad radom javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad; prati donošenje planova i programa javnih preduzeća i njihovu realizaciju; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na oblast: obrazovanja, kulture, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje, socijalne, boračke i invalidske zaštite i informisanja; obavlja poslove koji se odnose na održavanje veze sa Komesarijatom za izbeglice i druge poslove koji se odnose na status izbeglih, prognanih i interno raseljenih lica; vrši poslove koji se odnose na rodnu ravnopravnost; vrši poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine, prirode i vazduha i prirodnih dobara u Gradu, zaštitu od buke i vibracija, zaštitu od jonizirajućih i nejonizirajućih zračenja, zaštitu od opasnih i štetnih materija na području Grada poslove pripreme i implementacije ekoloških akcionih planova; obavlja poslove koji se odnose na praćenje stanja i kretanja u ustanovama društvenih delatnosti iz oblasti zdravstvene zaštite i planiranja porodice, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, sporta, društvene brige o deci i omladini, socijalne zaštite, učeničkog i studentskog standarda i kulture; vrši poslove koji se odnose na pripadnike nacionalnih manjina; obavlja stručne i administrativne poslove za budžetske fondove i druge vidove državne pomoći koje su u nadležnosti Grada; priprema nacrte propisa iz svoje oblasti. Odeljenje za privredu i društvene delarnosti vrši poslove i državne uprave u oblastima za koje je osnovano, a koje Republika poveri Gradu. Pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada Odeljenja. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Načelnik Nataša Pejčić, diplomirani ekonomista

tel: 030 423 255 lok. 163

mejl: privreda@bor.rs

 


Spisak zahteva koji se podnose u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti – Odsek za privredu : 

SAOBRAĆAJ

– Zahtev za izdavanje evidencionog kartona taksi prevoznika

– Zahtev za izdavanje  – preuzimanje dopunske table za taksi vozila

– Zahtev za stavljanje na listu čekanja za delatnost taksi prevoza

– Zahtev za kretanje teretnih motornih vozila ulicama gde je zabranjeno kretanje takvih vozila

TURIZAM

– Zahtev za određivanje kategorije kuće, apartmana i sobe

– Zahtev za izdavanje oznake za kategoriju soba za iznajmljivanje, kuće ili stana za odmor

POLJOPRIVREDA I VODOPRIVREDA

– Zahtev za utvrđivanje oslobađanja plaćanja naknade za promenu namene obradivog  poljoprivrednog zemljišta

– Zahtev za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja goveda

– Zahtev za određivanje iznosa naknade za promenu namene obradivog  poljoprivrednog zemljišta i korišćenja u nepoljoprivredne svrhe

– Zahtev za izdavanje potvrde da od Grada Bora nije primio sredstva/subvencije, odnosno, da nema zahtev pred Opštinskom upravom Bor za subvencionisanje kupovine poljoprivredne opreme

– Zahtevi za izdavanje vodnih uslova, saglasnosti i dozvola su propisani strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i mogu se preuzeti sa internet stranice Republičke direkcije za vode ili u Gradskoj upravi Bor –  kancelarija br.64.

UČENIČKI I STUDENSKI STANDARD

– Potrebna dokumentacija za – Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva  za potrebe ostvarivanja prava na  učeničke/studenske stipendije/kredite i smeštaja u učeničke / studentske domove.

KANCELARIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

HEMIKALIJE

– Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje naročito opsanih hemikalija

-Zahtev za izdavanje/produženje dozvole za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija

UPRAVLJANJE OTPADOM

– Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje,tretman i /ili odlaganje otpada

– Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i/ili transport inertnog i neopasnog otpada

– Zahtev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje,transport i skladištenje inertnog i neopasnog otpada

– Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanje dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada i mehaničku pripremu neopasnog otpada za transport na teritoriju Grada Bora

– Zahtev za izdavanje izmenjene dozvole za sakupljanje, transport, tretman odnosno skladištenje, ponovo korišćenje i odlaganje inertnog i neopasnog otpada ili izmenjene  integralne dozvole za obavljanje više delatnosti jednog operatera na teritoriji Grada Bora

PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

-Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

– Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta

– Zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja projekta na životnu sredinu

– Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta

Spisak zahteva koji se podnose u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti – Odsek za društvene delatnosti :

PO REPUBLIČKIM PROPISIMA

Po Zakonu o finasijskoj podršci porodici sa decom :

– Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak –  obrasci su  propisani republičkim propisima i mogu se dobiti na šalteru u uslužnom centru

– Spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

– Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak –  obrasci su propisani republičkim propisima i mogu se dobiti na šalteru u uslužnom centru

– Spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta

– Spisak potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Po Uredbi o energetski ugroženom kupcu :

– Zahtev za izdavanje rešenja o energetski ugroženom kupcu

– Zahtev za izdavanje rešenja o energetski ugroženom kupcu ( član 2. stav 2. Uredbe  )

Po Pravilniku o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku (Službeni glasnik RS, br.16/2010 ) :

– Zahtev/ inicijativa komisiji za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu/učeniku za pokretanje postupka procene ( zahtev interresornoj Komisiji )

Po propisima iz boračko-invalidske zaštite :

– Zahtev za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

– Zahtev za priznavanje svojstva mirnodopskog vojnog invalida

– Zahtev za priznavanje svojstva  civilnog invalida rata

– Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po umrlom vojnom invalidu

– Zahtev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po palom brocu

– Zahtev za priznavanje prava na jednokratnu pomoć u slučaju smrti vojnog invalida

– Zahtev za ostvarivanje prava na mesečno novčano primanje

– Zahtev za dodelu ortopedskog pomagala

PO ODLUKAMA SKUPŠTINE GRADA BORA

Po Odluci o osnivanju budžetskog Fonda za populacionu politiku :

– Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu troškova vantelesne oplodnje

– Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama do navršene prve godine života deteta

– Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć porodiljama

Po Odluci o finasiranju celodnevnog boravka trećeg deteta:

– Zahtev za priznavanje prava na finansiranje celodnevnog boravka trećeg deteta

Promeni veličinu fonta
Kontrast