Списак захтева који се подносе у Oдељењу за привреду и друштвене делатности – Одсек за друштвене делатности :

ПО РЕПУБЛИЧКИМ ПРОПИСИМА

По Закону о финасијској подршци породици са децом :

– Захтев за остваривање права на дечији додатак –  обрасци су  прописани републичким прописима и могу се добити на шалтеру у услужном центру

– Списак потребне документације за остваривање права на дечији додатак

– Захтев за остваривање права на родитељски додатак –  обрасци су прописани републичким прописима и могу се добити на шалтеру у услужном центру

– Списак потребне документације за остваривање права на родитељски додатак

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета

– Списак потребне документације за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

По Уредби о енергетски угроженом купцу :

Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу

– Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу ( члан 2. став 2. Уредбе  )

По Правилнику о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Службени гласник РС, бр.16/2010 ) :

Захтев иницијатива за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступака процене ( захтев интерресорној Комисији )

По прописима из борачко-инвалидске заштите :

– Захтев за признавање својства ратног војног инвалида

– Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида

– Захтев за признавање својства  цивилног инвалида рата

– Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

– Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом броцу

– Захтев за признавање права на једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида

– Захтев за остваривање права на месечно новчано примање

– Захтев за доделу ортопедског помагала

ПО ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА БОРА

По Одлуци о оснивању буџетског Фонда за популациону политику :

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње

Захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године живота детета

Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ породиљама

По Одлуци о финасирању целодневног боравка трећег детета:

– Захтев за признавање права на финансирање целодневног боравка трећег детета

Промени величину фонта
Контраст