Списак захтева који се подносе у Oдељењу за привреду и друштвене делатности – Одсек за друштвене делатности :

ПО РЕПУБЛИЧКИМ ПРОПИСИМА

По Закону о финасијској подршци породици са децом :

– Захтев за остваривање права на дечији додатак –  обрасци су  прописани републичким прописима и могу се добити на шалтеру у услужном центру

– Списак потребне документације за остваривање права на дечији додатак

– Захтев за остваривање права на родитељски додатак –  обрасци су прописани републичким прописима и могу се добити на шалтеру у услужном центру

– Списак потребне документације за остваривање права на родитељски додатак

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге детета

– Захтев за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета

– Списак потребне документације за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

По Уредби о енергетски угроженом купцу :

– Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу

– Захтев за издавање решења о енергетски угроженом купцу ( члан 2. став 2. Уредбе  )

По Правилнику о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Службени гласник РС, бр.16/2010 ) :

– Захтев/ иницијатива комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику за покретање поступка процене ( захтев интерресорној Комисији )

По прописима из борачко-инвалидске заштите :

– Захтев за признавање својства ратног војног инвалида

– Захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида

– Захтев за признавање својства  цивилног инвалида рата

– Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

– Захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом броцу

– Захтев за признавање права на једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида

– Захтев за остваривање права на месечно новчано примање

– Захтев за доделу ортопедског помагала

ПО ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ ГРАДА БОРА

По Одлуци о оснивању буџетског Фонда за популациону политику :

– Захтев за остваривање права на накнаду трошкова вантелесне оплодње

– Захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленим породиљама до навршене прве године живота детета

– Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ породиљама

По Одлуци о финасирању целодневног боравка трећег детета:

– Захтев за признавање права на финансирање целодневног боравка трећег детета