Odluka o izradi plana razvoja grada Bora za period 2021-2028. godine


– Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Bora


Odluka o raspodeli sredstava po drugom Konkursu za korišćenje sredstava po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2019.godinu, raspisanom 27.09.2019.godine


– Odluka o raspodeli sredstava po konkursu za korišćenje sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2019. godinu  (kupovina sadnica voćaka i vinove loze)


– ODLUKA o raspodeli sredstava po Konkursu za korišćenje sredstava po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2019.godinu, raspisanom 10.06.2019. godine.


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Bor

Formular za prijavljivanje


– Odluka o raspodeli sredstava po četvrtom konkursu za korišćenje sredstava po programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Bor za 2018.godinu, raspisanom 05.11.2018. godine.


– Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za korišćenje sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Bor za 2018. godinu, raspisanom 27.08.2018.godine


– Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za korišćenje sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Bor za 2018. godinu, raspisanom 22.06.2018.godine


– Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom stambene jedinice u zakup sa mogućnošću kupovine u okviru Potprojekta 7 Komponente 1 Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji

RANG LISTA


– Zaključak o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bor

– Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za korišćenje sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Bor za 2018.rodinu, raspisanom 22.06.2018. rodine

– Odluka o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bor

– Odluka o utvđivanju kriterijuma za izračunavanje minimalnog iznosa troškova tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada i visine naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji opštine Bor

– Odluka – daje se u zakup postupkom „javnog nadmetanja“ – 05.01.2018. Odluka SO Bor

– Odluka o raspodeli sredstava po IV Konkursu za korišćenje sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Bor za 2017. godinu, raspisanom 30.11.2017. godine

– Odluka o raspodeli sredstava po III Konkursu za korišćenje sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Bor za 2017. godinu, raspisanom 10.11.2017. godine

– Nacrt odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama

– Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za korišćenje sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji  opštine Bor za 2017. godinu, raspisanom 04.10.2017. godine

– Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za korišćenje sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji  opštine Bor za 2017. godinu, raspisanom 15.08.2017. godine

– REŠENJE o određivanju službenih lica za vođenje upravnog postupka i odlučivanje u upravnoj stvari po odeljenjima

– O D L U K A O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BOR ZA 2017. GODINU

– REŠENJE o obrazovanju Žalbene komisije

– Nacrt Odluke o budžetu za 2017

– PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNIH NABAVKI U OPŠTINSKOJ UPRAVI BOR

– J A V N I   P O Z I V za dodelu građevinskog materijala porodicama izbeglica  za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja u građevinskom materijalu

– ODLUKA o raspodeli sredstava po konkursu za korišćenje sredstava po programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Bor za 2015.godinu, raspisanom 03.09.2015.godine

– JAVNA RASPRAVA – „STOL“ BUČJE

– PRIJAVA NA KONKURS za dodelu stana mladom bračnom paru

– K O N K U R S ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODELE STANA

– ODLUKA o utvrđivanju cena usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja komunalnog otpada

– Stalna konferencija gradova i opština – Saveza gradova i opština Srbije u okviru projekta „SKGO Mreža za romska pitanja“ raspisuje konkurs za Koordinatora za romska pitanja

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE BOR ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA 2015. GODINU

– ZAPISNIK O PROVERI KOMPLETNOSTI DOKUMENTACIJE, BODOVANJU I RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE BOR ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA ZA 2015. GODINU