Odeljenje za upravu i opšte poslove obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje rada i modernizaciju poslova Gradske uprave, primenu zakona i drugih propisa o opštem upravnom postupku u Gradskoj upravi; obaveštavanje građane o ostvarivanju njihovih prava u Gradskoj upravi; za Skupštinu Grada, Gradonačelnika, Gradsku upravu i Gradsko pravobranilaštvo, sve ili pojedine poslove koji se odnose na: vođenje personalne evidencije i stručne poslove u vezi sa radnim odnosima; organizaciju rada pisarnice, organizaciju i koordinaciju rada Gradskog uslužnog centra, korišćenje birotehničkih i drugih sredstava i opreme, informatike i AOP za potrebe organa grada; bezbednost i zaštitu zdravlja zaposlenih i na zaštitu od požara; korišćenje održavanje zgrada i prostora i obezbeđenje drugih uslova rada za Gradsku upravu; sprovođenje postupaka javne nabavke i nabavke za potrebe Skupštine Grada, Gradonačelnika, Gradskog veća i Gradske uprave; obezbeđivanje racionalnog korišćenja poslovnog prostora; prevoz motornim vozilima i druge servisne usluge; dostavu građanima putem kurirske službe; vođenja biračkih spiskova; rešavanje u upravnom postupku, ako propisima nije određeno koji je organ uprave stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari. Za izvršavanje određenih poslova iz izvorne nadležnosti grada, kao i poverenih poslova državne uprave i stvaranje uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana na teritoriji naseljenih mesta obrazuju se mesne kancelarije. Mesne kancelarije se obrazuju za sledeća područja:

Mesna kancelarija Brestovac, za naseljeno mesto Brestovac;
Mesna kancelarija Bučje, za naseljeno mesto Bučje;
Mesna kancelarija Gornjane, za naseljeno mesto Gornjane;
Mesna kancelarija Donja Bela Reka, za naseljeno mesto Donja Bela Reka;
Mesna kancelarija Zlot, za naseljeno mesto Zlot;
Mesna kancelarija Krivelj, za naseljeno mesto Krivelj;
Mesna kancelarija Luka, za naseljeno mesto Luka i Topla;
Mesna kancelarija Metovnica, za naseljeno mesto Metovnica;
Mesna kancelarija Oštrelj, za naseljeno mesto Oštrelj;
Mesna kancelarija Slatina, za naseljeno mesto Slatina;
Mesna kancelarija Tanda, za naseljeno mesto Tanda;
Mesna kancelarija Šarbanovac, za naseljeno mesto Šarbanovac.

Poslovi mesne kancelarije za grad Bor obavljaju se u sedištu Gradske uprave. Mesna kancelarija vrši poslove koji se odnose na lična stanja građana, vođenja matičnih knjiga, izdavanja biračkih spiskova, overu popisa, prepisa i rukopisa, obavlja administrativnotehnničke i druge poslove oko zborova građana koje organizuje Gradonačelnika ili predsednik Skupštine grada i dr. mesnim kancelarijama mogu se obavljati određeni poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje Gradonačelnika sa predstavnikom organa, organizacija i ustanova za koje obavljaju poslove. Mesne kancelarije mogu vršiti
administrativne poslove za seoske mesne zajednice u Gradu, koje nemaju sekretara mesne zajednice, na osnovu rešenja načelnika Gradske uprave. Mesne kancelarije vrše određene poslove za potrebe mesne zajednice koje im na osnovu dogovora sa savetom mesne zajednice poveri Skupština Grada. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Zamenik načelnika Novica Marelj, diplomirani inženjer menadžmenta

tel: 030 423 255 lok. 135

mejl: novica.marelj@bor.rs