Odeljenje za planiranje i razvoj obavlja poslove koji se odnose na: izradu nacrta planova razvoja grada; izradu nacrta srednjoročnih i godišnjih planova uređenja građevinskog zemljišta; izradu nacrta programa otuđenja i davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini; na pripremu elaborata o zajedničkom pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta; utvrđivanje i obračunavanje iznosa doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta; dostavu dokumentacije i izjašnjenja u vezi sa prinudnom naplatom poreskog duga po osnovu duga za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta i doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta; izradu predmera i predračuna za planiranje potreba organa Grada, indirektnih korisnika i za potrebe sprovođenja javnih nabavki; praćenje sprovođenja ugovora zaključenih po Zakonu o javnim nabavkama od strane organa Grada i drugih indirektnih korisnika; učestvovanje u kontroli sprovođenja ugovora o poveravanju obavljanja komunalnih delatnosti; vršenje stručnog nadzora za potrebe organa Grada i drugih indirektnih korisnika; učestvovanje u sprovođenju javnih nabavki; učestvovanje u izradi stretegija i strateških planova Grada; učestvovanje u izradi projekata kojima se podstiče ekonomski razvoj; izradu i implementaciju strateških dokumenata; pripremu i implementaciju projekata za odabrane prioritete grada; uspostavljanje sistema spremnosti projektne dokumentacije; aktivnosti na jačanju kapaciteta lokalnih aktera koji se bave razvojnim pitanjima; druge aktivnosti radi promocije grada i privlačenja investicija. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Načelnik: Nebojša Janošević, diplomirani inženjer mašinstva

tel: 030 425 874, 030 423 475

mejl: nebojsa.janosevic@bor.rs