Obavlja poslove koji se svrstavaju u poslove budžeta grada, poslove lokalnog trezora, poslove finansija direktnih korisnika sredstava budžeta i poslove budžetskog računovodstva i izveštavanja, a posebno su: svi proceduralno propisani poslovi na pripremi budžeta, sve do izrade nacrta budžeta Grada; svi proceduralno propisani poslovi na izvršenju budžeta, podrazumevajući i davanje preporuka direktnim korisnicima sredstava budžeta i lokalnoj vlasti; finansijsko planiranje za konsolidovani račun trezora koji posebno obuhvata analizu gotovinskih tokova, plana izvršenja budžeta, servisiranje duga, definisanje kvota preuzetih obaveza i plaćanja; upravljanje gotovinskim sredstvima koje posebno obuhvata upravljanje konsolidovanim računom trezora, upravljanje likvidnošću, upravljanje finansijskim sredstvima; kontrolu rashoda koja posebno obuhvata preuzimanje obaveza, proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava; upravljanje dugom; budžetsko računovodstvo i izveštavanje koje obuhvata računovodstvene poslove za obradu primanja i plaćanja, vođenje poslovnih knjiga za sva primanja i izdatke, evidenciju donacija i pomoći; finansijsko izveštavanje pre svega u propisanoj formi; računovodstvenu metodologiju kroz izradu opštih i posebnih akata; upravljanje finasijskim informacionim sistemom; poslove iz oblasti finansija za direktne korisnike sredstava budžeta koji obuhvataju poslove izrade predloga finansijskog plana, raspodele sredstava indirektnim korisnicima budžetskih sredstava u okviru odobrenih aproprijacija, pripreme i kompletiranja dokumentacije za izvršenje finansijskog plana, izvršavanja zadataka koji se odnose na upravljanje imovinom države za koju je odgovoran direktni korisnik; propisivanje postupaka i procedura interne kontrole; poslove vođenja poslovnih knjiga i usklađivanja sa glavnom knjigom trezora i sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja, kao i druge finansijsko materijalne poslove za direktne korisnike sredstava budžeta, a za indirektne korisnike, ukoliko se to posebno ugovori; pripremu nacrta i drugih akata iz oblasti finansija i računovodstva; poslove obračuna i isplata plata, naknada i drugih primanja zaposlenih i izradu svih izveštaja iz te oblasti; poslove iz oblasti javnih nabavki za direktne korisnike i za indirektne korisnike sa kojima se to posebno ugovari; usaglašavanja opštih akata sa propisima koji daju ovlašćenja za donošenje opštih akata lokalnoj samoupravi; odgovorno je za zakonitost opštih akata čije nacrte priprema, a koje donosi Skupština Grada; pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada odeljenja; vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Načelnik Zorana Gajić, diplomirani ekonomista

tel: 030 423 255 lok. 168

mejl: finansije@bor.rs