О издатој дозволи за складиштење неопасног отпада

Одељење за привреду и друштвене делатности – Канцеларија за заштиту животне средине, Градске управе Бор, на основу Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 14/16 и 95/2018), је 29.03.2021. године, издало оператеру Центар за рециклажу Д.О.О. Београд, (матични број: 17194798, ПИБ: 101014679), који је лоциран на КП 1222 КО Слатина, у ул. Наде Димић бб, Бор, дозволу за складиштење неопасног отпада.

            На локацији се врши привремено складиштење на отвореном допремљених црних и обојених метала, као и неметалног отпада. Процес обухвата истовар, мерење, разврставање, формирање прописане документације, механичку припрему за транспорт и отпрему.

Претежна делатност оператера је поновна употреба разврстаних материјала – шифра делатности: 3832.

Важност дозволе је 10 година, одн. до 29.03.2031. год.

Решење о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији оператера на територији града Бора


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Организовање јављање промомоције Правилника о процесурирање случајева дискриминације


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Оператер постројења Центар за рециклажу Д.О.О. Београд, (матични број: 17194798, ПИБ: 101014679), које је лоцирано на КП 1222 КО Слатина, у ул. Наде Димић бб, Бор, поднео је захтев бр. 501-28/21-III–02 од 10.02.2021. год. за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Канцеларији за заштиту животне средине Градске управе Бор у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. Гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/18).

На локацији се врши привремено складиштење на отвореном допремљених црних и обојених метала, као и неметалног отпада. Процес обухвата истовар, мерење, разврставање, формирање прописане документације, механичку припрему за транспорт и отпрему.

Увид у податке и документацију може се извршити у просторијама Канцеларије за заштиту животне срeдине Градске управе Бору улици М. Пијаде 3, шести спрат, канцеларија бр.65у року од 10 дана од пријема обавештења у периоду од 10 до 13 часова. У истом року, можете доставити мишљење о поднетом захтеву.

Овај орган ће у року од 15 дана од истека поменутог рока, уз разматрање достављених мишљења, донети одлуку о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада или решење којим одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Организовање тренинга за наставнике и васпитаче из предшколске установа


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Подела опреме у оквиру пројекта


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Министарство заштите животне средине је 09.12.2020. године, доставило Обавештење  Канцеларији за заштиту животне средине, градске управе Бор, да је носилац пројекта “Serbia ZiJin Copper” d.o.o. из Бора, поднео захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса “Serbia ZiJin Copper”d.o.o. Бор.

            Увид у поднети захтев, податке и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа – Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428 или на сајту: https://www.ekologija.gov.rs/category/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi-procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja/page/2/

Мишљења можете доставити у року који је истакнут на сајту.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Министарство заштите животне средине је 09.12.2020. године, доставило Обавештење  Канцеларији за заштиту животне средине, градске управе Бор, да је носилац пројекта “Serbia ZiJin Copper” d.o.o. из Бора – огранак РББ, поднео захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта формирања одлагалишта у откопани простор површинског копа “Краку Бугареску Цементација 1”, на територији КО Кривељ, подручје града Бора.

            Увид у поднети захтев, податке и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа – Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, или на сајту: https://www.ekologija.gov.rs/category/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi-procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi-za-odredjivanje-obima-i-sadrzaja/

Мишљења можете доставити у року који је истакнут на сајту.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Помоћ и подршка ученицима ромске националности 1-5 разреда


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Радионице са ромском децом и родитељима у раном узрасту 3-6 године


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Координациони састанци међусекторске радне групе


На основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације града Бора, број 217-163/2020-I-01 од 22.10.2020.године, власници објеката (предузећа, радње, установе, угоститељски, услужни и други објекти) у обавези су да видно истакну на улазу у објекат следеће обавештење (образац је у прилогу, који треба попунити).

Преузмите

Обавештење на улазу у објекте


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Организовање догађаја   на датуме важне за ромску заједницу


-ОБАВЕШТЕЊЕ –

Од дана 01.09.2020. године долази до измена у редовима вожње због промењене сатнице часова у основним школама због тренутне епидемиолошке ситуације.


Јавни позив за остварвање права коришћења без накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Бора за 2021. годину

Образац захтева – коришћење без накнаде


– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Бора за 2021. годину

Образац захтева – право пречег закупа – инфраструктура

Образац захтева – право пречег закупа – сточарство


Обавештење на основу Одлуке о привременој обустави извршења буџета (Службени лист Града Бора“, број 12/20) (ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ И ГРАДСКА УПРАВА)

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-272- 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-273-2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-274- 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-275- 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-276-2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-277-2020


ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,

Обавештавамо вас да су од 6.12.2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.

Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.

Поштовани суграђани, искористите ову погодност, поднесите електонску пријаву и уштедите новац.

Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину можете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину


– Обавештење о поднетом захтеву о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекта реконструкције ТЦ 400/110 кV “Бор 2” на к.п.2990 КО Бор носиоца пројекта предузеће Електромрежа Србије ,Сектор за инвестиције Београд можете видети ОВДЕ


– Обавештење о поднетом захтеву о потреби израде Студије о потреби процене утицаја на животну средину за далековод 110кV бр. 148/2 ТЦ Бор 2 / ТЦ Зајечар 2, увођење ПРП 110 кV Бор 4, заведен под бројем 353/02/00869/2020/03, од 29.04.2020. године, носиоца пројекта RAKITA EXPLORATION DOO из Бора, Суваја 185А можете видети ОВДЕ


– Oдлукa о условима и начину за коришћење кеса као амбалаже за испоруку робе на месту продаје роба и услуга ОВДЕ

Програм мера превенције стварања отпада од пластичних кеса са планом за његово спровођење


– Обавештење о отварању наменског рачуна за донације за помоћ у борби против епидемије вируса COVID-19 можете видети ОВДЕ


– Обавештењa о раду Градске Управе за време трајања ванредног стања можете видети ОВДЕ


– Обавештење – јавни радови ОВДЕ


У складу са чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 30/2018) обавештава се јавност да Град Бор приступа почетку израде Плана развоја града Бора за период 2021-2028. године, о чему је на седници Скупштине града Бора дана 10.03.2020. године донета Одлука о изради плана развоја града Бора за период 2021-2028. године


АНЕКС УГОВОРА-Annex 5 Contract award notice


– Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове оглашава јавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – техничке разраде привредно – индустријског комплекса „SERBIA ZIJIN BOR COPPER DOO BOR“, Инвеститор: „Serbia Zijin Bor Copper doo Bor

Идејно решење

Урбанистички пројекат


Студија о процени утицаја на животну средину пројекта : Извођење рударских радова у оквиру експлоатације чврстих минералних сировина на локацији Чукару Пеки

–  Обавештење – Студија о процени утицаја на животну средину пројекта : Извођење рударских радова у оквиру експлоатације чврстих минералних сировина на локацији Чукару Пеки


– Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда по јавном позиву бр. RHP-W7-/PC3-2019 за прибављање непокретности-станова у јавну својину републике србије на територији града Бор објављеним дана 9. априла 2019. године


Обавештење о јавном увиду у јавној расправи и презентацији Извештаја о безбедности за комплекс Огранак ТИР Бор, у Бору, оператера SERBIA ZIJIN BOR COOPER д.о.о. Бор Огранак ТИР Бор


– Број запослених и преглед финансијских података за месец јун 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– Одлука о издавању у закуп пословног простора путем јавног надметања 09.07.2019


– Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2020. годину


– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2020. годину


– Број запослених и преглед финансијских података за месец мај 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину

– Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину

– Образложење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Образац за коментаре

– Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Програм јавне расправе о Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Бора за 2019. годину

– Извештај о јавној расправи


У складу са чланом 4. Одлуке о јавним расправама („Службени лист Града Бора“ број 8/19) Градска управа Града Бора обавештава јавност да је отпочела са радом на припреми Измене и допуне Одлуке о буџету Града Бора за 2019. годину.


– Број запослених и преглед финансијских података за месец април 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  (од 30.4.2019. до 15.5.2019. године). –  ЛПА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА (од 30.4.2019. до 15.5.2019. године). – САОБРАЋАЈ


 – Обавештење о нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних површина коју доноси Скупштина града Бора


– Број запослених и преглед финансијских података за месец март 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градксо веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– ПРЕДЛОГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ГРАДУ БОРУ У 2019. ГОДИНИ

– РАНГ ЛИСТA КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ГРАДУ БОРУ У 2019. ГОДИНИ


– Број запослених и преглед финансијских података за месец фебруар 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец јануар 2019. године за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће, Градско јавно правобранилаштво и Градску управу


– Позив на усмену расправу у циљу споразумног одређивања накнаде за експроприсане непокретности –  Живковић М., Станимировић П., Станковић Д., Ступаревић Д.


– Oбавештење о обавези годишњег извештавања за локални регистар извора загађивања

Обрасци за извештавање


– Обавештење о увиду у Посебан бирачки списак националних мањина у вези предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 04. новембар 2018. године


– Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града бора за 2019. годину

Образац захтева – право пречег закупа – сточарство

Образац захтева – право пречег закупа – инфраструктура

– Jавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Бора за 2019. годину

Образац захтева – коришћење без накнаде


Обавештење о коначној листи реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица доделом 17. стамбених јединица у закуп са могућношћу куповине


– Обавештење о објављивању одлуке о решавању стамбених потреба избеглица доделом стамбене заједнице у закуп са могућношћу куповине.


Јавни позив свим заинтересованим правним и физичким лицима за подношење предлога за утврђивање назива улица, тргова и заселака на територији општине Бор


– Списак удружења грађана на територији града Бора


ЈАВНИ УВИД У

Нацрт плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у сливу Борске реке и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречићавање отпадних вода у сливу Борске реке (СПУ)

План детаљне регулације за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке – Радна верзија нацрта плана

Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Графички прилози


– Број запослених и преглед финансијских података за месец март 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец фебруар 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Протокол о међусекторској сарадњи на превенцији и заштити деце и ученика завршних разреда средњих школа, од насиља, злостављања и занемаривања на територији општине Бор


Текстуални део                                 Графички део


– Број запослених и преглед финансијских података за месец jануар 2018. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финансијских података за месец децембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и Општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец новембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БОР ОПШТИНСКА УПРАВА  Оглашава ЈАВНИ УВИД У

Нацрт Плана генералне регулације градског насеља Бор и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације градског насеља Бор на животну средину

ОГЛАС           КАРТЕ            СКИЦЕ              ИНФРАСТРУКТУРА              ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ              СПУ


– Обавештење о померању термина одржавања јавне седнице


– Број запослених и преглед финасијских података за месец октобар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец септембар 2017. године за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


– Број запослених и преглед финасијских података за месец август 2017. године за Скупштину општине, Предсеника општине, Општинско веће, Општинско јавно правобранилаштво и општинску управу


Регистар националног интернет домена уз подршку Општине и РТБ Бор организује у хотелу Језеро бесплатан једнодевни семинар за мале привреднике

ПОСЛОВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЗИВУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

– Број запослених и преглед финасијских података за месец јун 2016. године

– ОБАВЕШТЕЊЕ o издатом пословном  простору

– ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О УВИДУ У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК РАДИ ВРШЕЊА ПРОМЕНА

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 2

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – жичара партија 1

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка возила

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

– КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст