На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 13.10.2019. године у периоду од 00:00h do 23:59h на меној станици Брезоник регистровано је у 10:00 часова прекорачење дозвољене  концентрације сумпордиоксида које је износило 1127,87 μg/m3 као и у 11:00 часова у вредности од 483.39 μg/m3.На осталим мерним станицама није евидентирано прекорачење концентрације SO2.
На мерном месту Парк у 9:00 часова регисторвана је повећана концентрација суспендованих честица  PM10 и износила је 71.12 μg/m3.