Poziv bankama za dostavljanje ponuda za deponovanje likvidno slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora grada Bora na domaćem finansijskom tržištu novca u 2020. godini

Na osnovu člana 10. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18, 31/19 i 72/19), Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora grada Bora („Službeni list grada Bora“, broj 39/2019), Komisija za određivanje banaka depozitara za deponovanje likvidno slobodnih novčanih sredstava na Konsolidovanom računu trezora grada Bora, obrazovana Rešenjem Gradonačelnika grada Bora (Rešenje broj 401-918/2019-II-01 od 31.12.2019. god.), dana 06.01.2020. godine, upućuje poziv bankama za dostavljanje ponuda za deponovanje likvidno slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora grada Bora na domaćem finansijskom tržištu novca u 2020. godini.

Preuzmite Poziv bankama

Preuzmite Obrazac ponude