ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о допунама Одлуке о локалним комуналним таксама (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 19. априла 2021. до 3. маја 2021. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу пореске администрације путем електронске поште на адресу: lpa@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу пореске администрације, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe”.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 28. априла 2021. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe, уколико епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала о чему ће бити постављено обавештење на интернет презентацији www.bor.rs

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту lpa@bor.rs,  најкасније до 26. априла 2021. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење пореске администрације ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

ПРЕУЗМИТЕ:

ПРИЛОГ - ЈАВНИ ПОЗИВ

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

 

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 19. априла 2021. до 3. маја 2021. године.

Учесници у јавној расправи су представници органа града Бора, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града Бора – Одељењу пореске администрације путем електронске поште на адресу: lpa@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора – Одељењу пореске администрације, Ул. Моше Пијаде 3., са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту oдлукe’’.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 28. априла 2021. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде бр. 3, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe, уколико епидемиолошка ситуација то буде дозвољавала о чему ће бити постављено обавештење на интернет презентацији www.bor.rs

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту lpa@bor.rs,  најкасније до 26. априла 2021. године.

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора – Одељење пореске администрације ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту oдлукe одредило Градско веће града Бора.

ПРЕУЗМИТЕ:

ПРИЛОГ - ЈАВНИ ПОЗИВ

Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, број 43/10) оглашава ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, на к.п. бр. 9882, 11350/1, 11404, 10177, 10181 и 10184 КО Доња Бела Река

Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Сл. гласник РС“, број 43/10)

 

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-техничке разраде привредно-индустријског комплекса „Заграђе“ у Бору, на к.п. бр. 9882, 11350/1, 11404, 10177, 10181 и 10184 КО Доња Бела Река.

Инвеститор: „SERBIA ZIJIN COPPER“ доо из Бора, ул. Ђорђа Вајферта бр. 29, МБ 07130562, ПИБ 100570195.

Обрађивач: Биро за пројектовање и консалтинг „БИЗИНГ“ доо Ниш, ул. Васе Пелагића бр. 31а и ул. Мачванска бр. 1/6, МБ 21522147, ПИБ 111683759.

Јавна презентација почиње дана 08.04.2021. године и трајаће до 14.04.2021. године. Урбанистички пројекат биће јавно објављен на сајту Града Бора и изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3, VI спрат, канцеларија 69, лице задужено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драган Јеленковић, дипл. п.п.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекaт, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште, као и електронским путем слањем и-мејла на адресу marija.velkova@bor.rs, закључно са 14.04.2021. године.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,

КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР

број: 350-59/2021-III/05

Преузмите:

Текст огласа

Идејно решење

Документација

Графички део

Текстуални део

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (,,Службени гласник РС”, број 32/19) оглашава ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ и ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (,,Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
и
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 ООО Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail pprs@mgsi.gov.rs.
Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

ПРЕУЗМИТЕ:

ТЕКСТ ОГЛАСА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ

ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ – Нацрт - Tекст

Градска управа Бор – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове на основу члана 45а. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20) и члана 37. Правилника о саджини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/19) оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД

Градска управа Бор  – Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове на основу члана 45а. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20) и члана 37. Правилника о саджини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Сл. гласник РС“, број 32/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

  1. Измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Бор.

           Инвеститор: Град Бор, Моше пијаде бр. 3 Бор.     

           Обрађивач: Група понуђача: „План Урбан“ Д.О.О. Нишка Бања, Булевар

Цара Константина 103,  „Југинус“ Д.О.О. Београд, улица Андрићев венац бр.

2/2 Београд.

 

  1. Рани јавни увид одржаће се у периоду од 22.03.2021. године до 05.04.2021. године у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, улица Моше Пијаде бр. 3, VI спрат, канцеларија 70.

 

  1. Заинтересована лица могу током раног јавног увида да изврше увид у предлог измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Бор, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам грађевинске, комуналне, имовинско – правне и стамбене послове Градске управе Бор, преко писарнице овог органа, путем поште као и електронским путем слањем и – мејла на интернет адресу dragan.jelenkovic@bor.rs  закључно са 05.04.2021. године.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР – БОР – РЈУ

ПРИЛОЗИ:

ТЕКСТ

ГРАФИКА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст