Odeljenju poreske administracije izvršavaju se poslovi u vezi izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, i to: prijem, obrada, kontrola i unos podataka iz poreskih prijava; utvrđivanje rešenjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje (samooporezivanje); evidentiranja utvrđene poreske obaveze poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije u skladu sa propisima; knjiženje izvršenih uplata po osnovu lokalnih javnih prihoda; poslovi kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije; poslovi obezbeđenja naplate poreske obaveze; poslovi redovne prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga; poslovi obračunavanja kamata i prinudne naplate doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta; poslovi prinudne naplate posreskog duga po osnovu duga za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta; pokretanja postupka stečaja; podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka; dostavljanje izveštaja sa dokazima Poreskoj policiji kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično delo; poslovi prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika; vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima; poslovi pružanja pravne pomoći nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave i drugim poreskim odeljenjima lokalne poreske administracije; poslovi vođenja jedinstvenog poreskog knjigovodstva za definisanje, klasifikaciju i nomenklaturu kodiranja podataka i tehniku obrade u skladu  sa jedinstvenim inforamcionim sistemom za lokalne javne prihode, poslovi primene metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda, poslovi čuvanja službene tajne u poreskom postupku, poslovi u vezi povraćaja više ili pogrešno naplaćenih lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja, poslovi davanja besplatnih informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda (servis poreskih obveznika), poslovi u vezi produženja roka za podnošenje poreskih prijava; poslovi izdavanja uverenja i potvrda u vezi lokalnih javnih prihoda; poslovi izveštavanja lokalne samouprave i Poreske uprave u vezi lokalnih javnih prihoda i drugi poslovi iz delokruga lokalne poreske administracije. Pruža stručnu pomoć strankama u ostvarivanju prava pred Gradskom upravom – iz delokruga rada Odeljenja. Vrši i druge poslove koje mu naloži načelnik Gradske uprave u okviru svog delokruga rada.

Načelnik Milena Strojić, diplomirani pravnik

tel: 030 421 199

mejl: lpa@bor.rs; milena.strojic@bor.rs

 

Odeljenje lokalne poreske administracije Bor radi na utvrđivanju i naplati izvornih prihoda a pre svega: poreza na imovinu fizičkih lica, poreza na imovinu pravnih lica, lokalne komunalne takse, naknade za korišćenje javnih površina i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

U skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a u vezi sa Zakonom o porezima na imovinu, donete su Izmene i dopune pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br.108/2013 I 118/2013, 101/2017, 48/2018 i 104/2018), koje su stupile na snagu 1. januara 2019. godine i primenjuje se za prijavljivanje poreskih obaveza koje su nastale posle 01. januara 2019. godine.

U skladu sa članom 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 80/02…95/18) od 01.01.2019. godine podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koji vode poslovne knjige. (obrazac PPI-1

OBRAZAC PPI- 1

Obaveštenja se mogu dobiti na tel. 030/458-215 ili na elektronsku adresu lpa@bor.rs

 

Obveznici koji ne vode poslovne knjige – fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu, prijavu mogu da podnesu u pisanom ili elektronskom obliku. (obrazac PPI-2

OBRAZAC PPI- 2

Obaveštenja se mogu dobiti na tel. 030/423-255, lokal 143 i lokal 128 ili na elektronsku adresu lpa@bor.rs

 

LOKALNE KOMUNALNE TAKSE

Lokalne komunalne takse utvrđuju se na osnovu Odluke o lokalnim komunalnim taksama usvojenoj na sednici Skupštine grada. Odluka je objavljena u službenom listu grada Bora 19/2018 od 28. Decembra 2018. godine.

Lokalne komunalne takse na teritoriji Grada Bora, uvode se za:

1. Isticanje firme na poslovnom prostoru;

2. Držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;

3. Držanje sredstava za igru (“zabavne igre“).

Poreske obveznici su dužni da podnesu prijavu za isticanje firme do 31. Marta tekuće godine sa prilozima navedenim u prijavi a koja je sastavni deo odluke o LKT.

Obaveštenja se mogu dobiti na tel. 030/458-215 ili na elektronsku adresu lpa@bor.rs

 

NAKNADE ZA KORIŠENJE JAVNIH POVRŠINA

Ova vrsta izvornih prihoda utvrđena je počev od 2019. godine a saglasno Zakonu o naknadama za korišćnje javnih dobara.

1) naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti;

2) naknada za korišćenje javne površine za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica, kao i za korišćenje površine i objekta za oglašavanje za sopstvene potrebe i za potrebe drugih lica kojim se vrši neposredni uticaj na raspoloživost, kvalitet ili neku drugu osobinu javne površine,

3) naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih  radova i izgradnju

Naknadu utvrđuje rešenjem Odeljenje poreske administracije na osnovu odobrenja – dozvole Odeljenja za urbanizam, komunalne, imovinsko pravne i stambene poslove i Odeljenje za privredne i društvene delatnosti;

Obaveštenja se mogu dobiti na tel. 030/458-215 ili na elektronsku adresu lpa@bor.rs

OBAVEŠTENJE

U okviru uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija realizovan je Portal Jedinstvenog informacionog sistema LPA koji je dana 01.01.2019. godine počeo sa radom.

Preko ovog portala:
– omogućen je uvid u stanje poreskog duga poreskih obveznika po svim računima za uplatu javnih prihoda i to na osnovu podataka iz svih opštinskih sistema koji se koriste za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreskih obaveza poreskih obveznika;http://bor.rs/wp-content/uploads/2019/04/Kontrolna-lista-UJP.pdf
– elektronsko podnošenje prijava imovine fizičkih i pravnih lica.
Za pristup navedenom Portalu Jedinstvenog informacionog sistema LPA potrebna je odgovarajuća prijava na sistem tj. elektronska identifikacija, i ona je omogućena na 2 načina:
– uvid u stanje poreskog duga omogućen je korišćenjem korisničkog imena i šifre (username i password) ili korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata;
– elektronsko podnošenje prijave omogućeno je samo korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata.
Obveznicima koji su u prethodnom periodu u LPA otvorili korisničko ime i šifru omogućen je uvid u stanje poreskog duga na teritoriji cele Republike Srbije. Novi korisnici nalog za pristup (korisničko ime i šifru) otvaraju u Lokalnoj poreskoj administraciji na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište. Nalog za pristup važi za čitavu teritoriju Republike Srbije (obveznik nema potrebu da se prijavljuje na drugoj lokaciji).

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE

1. Zahtev za otvaranje korisničkog naloga i lozinke može se podneti:

  • predajom popunjenog obrasca zahteva u prostorijama Odeljenja lokalne poreske administracije (Moše Pijade br. 3, 7. sprat, kancelarija broj 77) za obveznike koji imaju prebivalište na teritoriji grada Bora.

 2. Korisnički nalog i lozinku za korišćenje on-line upita stanja obveznik, ili lice koje on ovlasti, ISKLJUČIVO PREUZIMA NEPOSREDNO (uz prikaz važeće lične karte).

Ovlašćenje za fizičko lice (što obuhvata i preduzetnike) mora biti overeno od strane javnog beležnika, a ovlašćenje za pravno lice mora biti potpisano od strane odgovornog lica firme – (u prilogu OP obrazac).

 3. Obveznik koji je dobio korisnički nalog i lozinku, u aplikaciji može sam da promeni lozinku. Ako obveznik zaboravi ili izgubi lozinku koju je dobio ili sam odredio promenom lozinke, mora doći isključivo u Odeljenje LPA, kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašćeno lice mora popuniti zahtev za dodelu nove lozinke.zahteva

ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA

Saglasno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji poreski obveznici koji imaju poreski dug mogu podneti zahtev za odlaganje plaćanja sa otpisom kamate 50%.

Obrazac zahteva za odlaganje plaćanja

Obaveštenja se mogu dobiti na tel. 030/423-255 lokal 143 ili na elektronsku adresu lpa@bor.rs

 


D O K U M E N T A

  • Refernetna kamatna stopa NBS ….važi od 08.08.2019. god. … iznosi 2,50%