ОБАВЕШТЕЊЕ

У оквиру успостављања јединственог информационог система локалних пореских администрација реализован је Портал Јединственог информационог система ЛПА који је дана 01.01.2019. године почео са радом.

Преко овог портала:
– омогућен је увид у стање пореског дуга пореских обвезника по свим рачунима за уплату јавних прихода и то на основу података из свих општинских система који се користе за утврђивање, наплату и контролу пореских обавеза пореских обвезника;http://bor.rs/wp-content/uploads/2019/04/Kontrolna-lista-UJP.pdf
– електронско подношење пријава имовине физичких и правних лица.
За приступ наведеном Порталу Јединственог информационог система ЛПА потребна је одговарајућа пријава на систем тј. електронска идентификација, и она је омогућена на 2 начина:
– увид у стање пореског дуга омогућен је коришћењем корисничког имена и шифре (username и password) или коришћењем квалификованог електронског сертификата;
– електронско подношење пријаве омогућено је само коришћењем квалификованог електронског сертификата.
Обвезницима коjи су у претходном периоду у ЛПА отворили корисничко име и шифру омогућен jе увид у стање пореског дуга на териториjи целе Републике Србиjе. Нови корисници налог за приступ (корисничко име и шифру) отварају у Локалној пореској администрацији на чијој територији обвезник има пребивалиште. Налог за приступ важи за читаву територију Републике Србије (обвезник нема потребу да се пријављује на другој локацији).

УПУТСТВО ЗА ДОБИJАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

1. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети:

  • предаjом попуњеног обрасца захтева у просториjама Одељења локалне пореске администрациjе (Моше Пијаде бр. 3, 7. спрат, канцелариjа броj 77) за обвезнике коjи имаjу пребивалиште на териториjи града Бора.

 2. Кориснички налог и лозинку за коришћење оn-line упита стања обвезник, или лице коjе он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО (уз приказ важеће личне карте).

Овлашћење за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране jавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме – (у прилогу ОП образац).

 3. Обвезник коjи jе добио кориснички налог и лозинку, у апликациjи може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коjу jе добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у Одељење ЛПА, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.захтева


 

Д О К У М Е Н Т А