Одељењу пореске администрације извршавају се послови у вези изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то: пријем, обрада, контрола и унос података из пореских пријава; утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање); евидентирања утврђене пореске обавезе пореском књиговодству локалне пореске администрације у складу са прописима; књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; послови канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; послови обезбеђења наплате пореске обавезе; послови редовне принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; послови обрачунавања камата и принудне наплате доприноса за уређење грађевинског земљишта; послови принудне наплате посреског дуга по основу дуга за накнаду за коришћење грађевинског земљишта; покретања поступка стечаја; подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима Пореској полицији када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело; послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; послови пружања правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим пореским одељењима локалне пореске администрације; послови вођења јединственог пореског књиговодства за дефинисање, класификацију и номенклатуру кодирања података и технику обраде у складу  са јединственим инфорамционим системом за локалне јавне приходе, послови примене методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода, послови чувања службене тајне у пореском поступку, послови у вези повраћаја више или погрешно наплаћених локалних јавних прихода и споредних пореских давања, послови давања бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода (сервис пореских обвезника), послови у вези продужења рока за подношење пореских пријава; послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода; послови извештавања локалне самоуправе и Пореске управе у вези локалних јавних прихода и други послови из делокруга локалне пореске администрације. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Градском управом – из делокруга рада Одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник Градске управе у оквиру свог делокруга рада.

Начелник Милена Стројић, дипломирани правник

тел: 030 421 199

мејл: lpa@bor.rs; milena.strojic@bor.rs

 

Одељење локалне пореске администрације Бор ради на утврђивању и наплати изворних прихода а пре свега: пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину правних лица, локалне комуналне таксе, накнаде за коришћење јавних површина и накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

У складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези са Законом о порезима на имовину, донет je Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину (“Сл. гласник РС”, бр.93/19).

Подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге. (образац ППИ-1

ОБРАЗАЦ ППИ- 1

Обавештења се могу добити на тел. 030/458-215 или на електронску адресу lpa@bor.rs

 

Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, пријаву могу да поднесу у писаном или електронском облику. (образац ППИ-2

ОБРАЗАЦ ППИ- 2

Обавештења се могу добити на тел. 030/423-255, локал 143, 128 и 152 или на електронску адресу lpa@bor.rs

 

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Локалне комуналне таксе утврђују се на основу Одлуке о локалним комуналним таксама усвојеној на седници Скупштине града. Одлука је објављена у службеном листу града Бора 19/2018 од 28. Децембра 2018. године.

Локалне комуналне таксе на територији Града Бора, уводе се за:

1. Истицање фирме на пословном простору;

2. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;

3. Држање средстава за игру (“забавне игре“).

Пореске обвезници су дужни да поднесу пријаву за истицање фирме до 31. Марта текуће године са прилозима наведеним у пријави а која је саставни део одлуке о ЛКТ.

Обавештења се могу добити на тел. 030/458-215 или на електронску адресу lpa@bor.rs

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Ова врста изворних прихода утврђена је почев од 2019. године а сагласно Закону о накнадама за коришћње јавних добара и Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина („Сл. лист Бор“, бр. 19/18, 14/19 и 34/19).

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине,

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских  радова и изградњу

Накнаду утврђује решењем Одељење пореске администрације на основу одобрења – дозволе Одељења за урбанизам, комуналне, имовинско правне и стамбене послове и Одељење за привредне и друштвене делатности;

Обавештења се могу добити на тел. 030/458-215 или на електронску адресу lpa@bor.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

У оквиру успостављања јединственог информационог система локалних пореских администрација реализован је Портал Јединственог информационог система ЛПА који је дана 01.01.2019. године почео са радом.

Преко овог портала:
– омогућен је увид у стање пореског дуга пореских обвезника по свим рачунима за уплату јавних прихода и то на основу података из свих општинских система који се користе за утврђивање, наплату и контролу пореских обавеза пореских обвезника;http://bor.rs/wp-content/uploads/2019/04/Kontrolna-lista-UJP.pdf
– електронско подношење пријава имовине физичких и правних лица.
За приступ наведеном Порталу Јединственог информационог система ЛПА потребна је одговарајућа пријава на систем тј. електронска идентификација, и она је омогућена на 2 начина:
– увид у стање пореског дуга омогућен је коришћењем корисничког имена и шифре (username и password) или коришћењем квалификованог електронског сертификата;
– електронско подношење пријаве омогућено је само коришћењем квалификованог електронског сертификата.
Обвезницима коjи су у претходном периоду у ЛПА отворили корисничко име и шифру омогућен jе увид у стање пореског дуга на териториjи целе Републике Србиjе. Нови корисници налог за приступ (корисничко име и шифру) отварају у Локалној пореској администрацији на чијој територији обвезник има пребивалиште. Налог за приступ важи за читаву територију Републике Србије (обвезник нема потребу да се пријављује на другој локацији).

УПУТСТВО ЗА ДОБИJАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

1. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети:

  • предаjом попуњеног обрасца захтева у просториjама Одељења локалне пореске администрациjе (Моше Пијаде бр. 3, 7. спрат, канцелариjа броj 77) за обвезнике коjи имаjу пребивалиште на териториjи града Бора.

 2. Кориснички налог и лозинку за коришћење оn-line упита стања обвезник, или лице коjе он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО (уз приказ важеће личне карте).

Овлашћење за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране jавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме – (у прилогу ОП образац).

 3. Обвезник коjи jе добио кориснички налог и лозинку, у апликациjи може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коjу jе добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у Одељење ЛПА, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.захтева

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

Сагласно Закону о пореском поступку и пореској администрацији порески обвезници који имају порески дуг могу поднети захтев за одлагање плаћања са отписом камате 50%.

Образац захтева за одлагање плаћања

Обавештења се могу добити на тел. 030/423-255 локал 143 или на електронску адресу lpa@bor.rs

 


Рад ЛПА Бор за време ванредног стања

Обрасци захтева:

– Захтев за издавање уверења предузетнику

– Захтев за издавање уверења физичком лицу

– Захтев за издавање уверења правном лицу

Електронска адреса:

lpa@bor.rs

 


Д О К У М Е Н Т А