Одељење локалне пореске администрације Бор ради на утврђивању и наплати изворних прихода а пре свега: пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину правних лица, локалне комуналне таксе, накнаде за коришћење јавних површина и накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

У складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези са Законом о порезима на имовину, донете су Измене и допуне правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (“Сл. гласник РС”, бр.108/2013 И 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018), које су ступиле на снагу 1. јануара 2019. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 01. јануара 2019. године.

Нови Правилник о обрасцима пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

Министар заштите животне средине је, на основу Закона о накнадама за коришћење јавних добара а у вези са Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје набављањем активности („Сл. гласник РС”, бр. 86/19, 89/19), донео ПРАВИЛНИK о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднeсе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца („Сл. гласник РС”, бр. 93/19), који је ступио на снагу и примењује се од 27. децембра 2019. године.
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦ-1.

У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге. (образац ППИ-1

ОБРАЗАЦ ППИ- 1

Обавештења се могу добити на тел. 030/458-215 или на електронску адресу lpa@bor.rs

 

Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, пријаву могу да поднесу у писаном или електронском облику. (образац ППИ-2

ОБРАЗАЦ ППИ- 2

Обавештења се могу добити на тел. 030/423-255, локал 143 и локал 128 или на електронску адресу lpa@bor.rs

 

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Локалне комуналне таксе утврђују се на основу Одлуке о локалним комуналним таксама усвојеној на седници Скупштине града. Одлука је објављена у службеном листу града Бора 19/2018 од 28. Децембра 2018. године.

Локалне комуналне таксе на територији Града Бора, уводе се за:

1. Истицање фирме на пословном простору;

2. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;

3. Држање средстава за игру (“забавне игре“).

Пореске обвезници су дужни да поднесу пријаву за истицање фирме до 31. Марта текуће године са прилозима наведеним у пријави а која је саставни део одлуке о ЛКТ.

Обавештења се могу добити на тел. 030/458-215 или на електронску адресу lpa@bor.rs

 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Ова врста изворних прихода утврђена је почев од 2019. године а сагласно Закону о накнадама за коришћње јавних добара.

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине,

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских  радова и изградњу

Накнаду утврђује решењем Одељење пореске администрације на основу одобрења – дозволе Одељења за урбанизам, комуналне, имовинско правне и стамбене послове и Одељење за привредне и друштвене делатности;

Обавештења се могу добити на тел. 030/458-215 или на електронску адресу lpa@bor.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ

У оквиру успостављања јединственог информационог система локалних пореских администрација реализован је Портал Јединственог информационог система ЛПА који је дана 01.01.2019. године почео са радом.

Преко овог портала:
– омогућен је увид у стање пореског дуга пореских обвезника по свим рачунима за уплату јавних прихода и то на основу података из свих општинских система који се користе за утврђивање, наплату и контролу пореских обавеза пореских обвезника;http://bor.rs/wp-content/uploads/2019/04/Kontrolna-lista-UJP.pdf
– електронско подношење пријава имовине физичких и правних лица.
За приступ наведеном Порталу Јединственог информационог система ЛПА потребна је одговарајућа пријава на систем тј. електронска идентификација, и она је омогућена на 2 начина:
– увид у стање пореског дуга омогућен је коришћењем корисничког имена и шифре (username и password) или коришћењем квалификованог електронског сертификата;
– електронско подношење пријаве омогућено је само коришћењем квалификованог електронског сертификата.
Обвезницима коjи су у претходном периоду у ЛПА отворили корисничко име и шифру омогућен jе увид у стање пореског дуга на териториjи целе Републике Србиjе. Нови корисници налог за приступ (корисничко име и шифру) отварају у Локалној пореској администрацији на чијој територији обвезник има пребивалиште. Налог за приступ важи за читаву територију Републике Србије (обвезник нема потребу да се пријављује на другој локацији).

УПУТСТВО ЗА ДОБИJАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

1. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети:

  • предаjом попуњеног обрасца захтева у просториjама Одељења локалне пореске администрациjе (Моше Пијаде бр. 3, 7. спрат, канцелариjа броj 77) за обвезнике коjи имаjу пребивалиште на териториjи града Бора.

 2. Кориснички налог и лозинку за коришћење оn-line упита стања обвезник, или лице коjе он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО (уз приказ важеће личне карте).

Овлашћење за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране jавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме – (у прилогу ОП образац).

 3. Обвезник коjи jе добио кориснички налог и лозинку, у апликациjи може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коjу jе добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у Одељење ЛПА, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.захтева

ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

Сагласно Закону о пореском поступку и пореској администрацији порески обвезници који имају порески дуг могу поднети захтев за одлагање плаћања са отписом камате 50%.

Образац захтева за одлагање плаћања

Обавештења се могу добити на тел. 030/423-255 локал 143 или на електронску адресу lpa@bor.rs

 


Д О К У М Е Н Т А

  • Референтна каматна стопа НБС….важи од 11.06.2020.год…износи 1,25%
  • Референтна каматна стопа НБС….важи од 09.04.2020.год…износи 1,50%
  • Референтна каматна стопа НБС….важи од 11.03.2020.год…износи 1,75%
  • Референтна каматна стопа НБС….важи од 07.11.2019.год…износи 2,25%
  • Рефернетна каматна стопа НБС ….важи од 08.08.2019. год. … износи 2,50%