– Objedinjeni predlog o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija za stipendiranje i nagrađivanje sportista na teritoriji grada Bora za 2020. godinu


-Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje i sufinisiranje programa i projekata od javnog interesa za grad Bor koje realizuju udruženja za 2020. godinu

Obrazac 1 – Prijava programa – projekta

Obrazac 2 – Budžet programa – projekta


– Poziv za kategorizaciju sportskih organizacija u 2020. godini

Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija u 2020. godini

Prijava za kategorizaciju sportskih organizacija u 2020.godini – obrazac broj 2

Obrasci od 1 do 6 u 2020. godini


– Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini

Odluka o raspisivanju javnog poziva za organizovanje javnih radova 2020.

Prijava za javne radove

Zapisnik


– JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2020. GODINI

Zahtev za proverom ispunjenosti uslova za uključivanje lica u meru aktivne politike zapošljavanja

Odluka

Zahtev za učešće u programu stručne prakse

Izmena javnog poziva za realizaciju programa stručne prakse u 2020. godini

Odluka o obustavi aktivnosti vezanih za realizaciju procedure Javnog poziva za organizovanje sprovođenja programa stručne prakse u 2020. godini u gradu Boru


KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI GRADA BORA U 2020. GODINI

Obrazac prijave

Izveštaj o realizaciji projekta i finansijski izveštaj

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI GRADA BORA U 2020. GODINI


-REVIDIRANI OBJEDINJENI PREDLOG O ODOBRAVANJU PROGRAMA I ODREĐIVANJU VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU GODIŠNJIH PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI GRADA BORA ZA 2020. GODINU

JAVNO OBAVEŠTENJE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA NA TERITORIJI GRADA BORA ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH PROGRAMA STIPENDIRANJA I NAGRAĐIVANJA ZA 2020. GODINU

Obrazac 3

Propratno pismo

Izjava

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta gradu Boru

Odluka o stipendiranju i nagrađivanju sportista


– KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA BORA  U 2020. GODINI

– Obrazac 1- Prijava za projektno sufinasiranje iz oblasti javnog informisanja

– Obrazac 1 – Budžet projekta

– Obrazac 2 – narativni i finansijski izveštaj

– Obrazac 2 – finansijski deo izveštaja

– Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Bora u 2020. godini

– Rešenje o imenovanju Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja u 2020. godini

– Zapisnik o radu komisije sa predlogom za raspodelu sredstava

– Rešenje o izboru projekata i raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji


Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Bor

Prilozi:

Izjava 1

Izjava 2


– Izmena javnog konkursa za korišćenje sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Bor za 2019.


– Treći konkurs za korišćenje sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Bor za 2019. godinu


– Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta


– Konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih akademskih studija i studentima master akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini

– Rang lista i predlog za dodelu stipendija za školsku 2019/2020. godinu

– Konačna rang lista i konačan predlog za dodelu stipendija za školsku 2019/2020 godinu

– Rešenje o dodeli stipendija za školsku 2019/2020 godinu


– Izveštaj o podnetim predlozima sa traženim iznosom sredstava i odobrenim programima sa iznosom odobrenih sredstava za realizaciju godišnjih i posebnih programa sportskih organizacija za 2019. godinu


– Godišnji izveštaj o realizovanju svih odobrenih godišnjih i posebnih programa za zadovoljavanje potreba i i interesa građana u oblasti sporta u gradu Boru za 2018. godinu


Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Bor

Prilozi:

Izjava 1

Izjava 2

Poništaj javnog konkursa


– Drugi konkurs za korišćenje sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2019. godinu (kupovina priplodnih junica, kupovina priplodnih ovaca, kupovina sadnica, voćnjaka i vinove loze)


Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Bor

Prilozi:

Izjava 1

Izjava 2

Poništaj javnog konkursa


-Javni konkurs za finansiranje/sufinisiranje projekata crkve i  verskih zajednica na teritoriji grada Bora za 2019.godinu

Obrazac predloga projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje projekata iz budžeta grada Bora za 2019. godinu za verske zajednice

Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava 

Izjava

Zapisnik


– Konkurs za zakup poljoprivrednog zemljišta

Obrazac prijave

Zaključak o cenama


– Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta


– Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Boru

Formular za prijavljivanje


– JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI

Zahtev za proverom ispunjenosti uslova za uključivanje lica u meru aktivne politike zapošljavanja

Zahtev za učešće u programu stručne prakse


– DRUGI JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA u 2019. GODINI

Prijava za javne radove


– KONKURS ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD BOR ZA 2019. GODINU

Obrazac – ovce

Obrazac – edukacije

Obrazac – oprema mleko 

Obrazac – sadnice voćaka i vinove loze

Obrazac – oprema za pčelarstvo

Obrazac – junice

Obrazac – mehanizacija

Obrazac – oprema voće, povrće i grožđe

Obrazac – muzilice i laktofrizi


Izmena revidiranog objedinjenog predloga o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija za 2019. godinu


– Javni poziv sportskim organizacijama na teritoriji grada Bora za podnošenje predloga posebnih programa za 2019. godinu

Pravilnik

Finansijski plan programa

Propratno pismo

Izjava

Konačan predlog


– JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2019. GODINI

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2019. godinu


– Javni poziv za učešće na konkursu za finansiranje ili sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulture na teritoriji grada Bora u 2019. godini

Rešenje o dodeli sredstava

Odluka o izboru projekata u kulturi

Rešenje o obrazovanju komisije

Izveštaj o pravdanju sredstava

Izveštaj o realizaciji projekta i finansijski izveštaj kultura 2019

Obrazac prijave – kultura 2019


– Javno obaveštenje sportskim organizacijama na teritoriji grada Bora za podnošenje godišnjih programa za 2020. godinu

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru​

Finansijski plan programa – Godišnji programi uz Obrazac 1 deo 2-2 tačka 10.3

Odluka o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za opštinu Bor

Odluka o utvrđivanju sportskih takmičenja od posebnog značaja za opštinu Bor

Rang lista kategorisanih sportskih organizacija u 2019. godini

Izjava da ne postoje prepreke

Propratno pismo

Odluka o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za grad Bor – 04.07.2019. godine 

Preliminarni objedinjeni predlog o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Bora za 2020. godinu


-Javni konkurs za finansiranje/sufinisiranje projekata crkve i  verskih zajednica na teritoriji grada Bora za 2019.godinu

Obrazac predloga projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje projekata iz budžeta grada Bora za 2019. godinu za verske zajednice

Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava

Predlog za raspodelu sredstava 

Rešenje o dodeli sredstava 


Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bor za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2019. godinu


    – Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti – stanova u javnu svojinu Republike Srbije na teritoriji grada Bora

Obrazac 1 – obrazac ponude


– Javni poziv za učešće na konkursu za oblast javnog informisanja u 2019. godini

Izveštaj o pravdanju sredstava

Zapisnik o radu stručne komisije sa predlogom za raspodelu sredstava

Rešenje

Izveštaj o pravdanju sredstava

– Odluka o raspisivanju konkursa u oblasti informisanja za 2019. godinu

Obrazac 1 – budžet projekta 2019

Obrazac 1 – prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja 2019

Obrazac 2 – finansijski deo izveštaja 2019

Obrazac 2 – narativni i finansijski izveštaj 2019

Izjava

REŠENJE o imenovanje Stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja u 2019. godini


– Predlog za raspodelu sredstava iz budžeta grada Bora za finansiranje i sufinansira programa i projekata od javnog interesa za 2019. godinu

Izveštaj o pravdanju sredstava

Zapisnik

Zapisnik – bodovanje i raspodela sredstava


–  Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambene usluge  „Bor“ Bor


–  Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Bor


–  Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor


– Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2019. godini

Odluka o raspisivanju javnog poziva za organizovanje javnih radova 2019

Prijava za javne radove

Pregled odobrenih javnih radova iz budžeta grada Bora za 2019. godinu


Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Boru

Formular za prijavljivanje


– Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Bor

Prilozi:

Izjava 1

Izjava 2


– Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa za grad  Bor

         Obrazac 1- Prijave za programe od javnog interesa za grad Bor u 2019. godini

         Obrazac 2- Prijave za projekte od javnog interesa za grad Bor u 2019. godini

         Obrazac 3-Izveštaj o utrošenim sredstvima


– Poziv za kategorizaciju sportskih organizacija u 2019. godini

Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija u 2019. godini

Prijava za kategorizaciju sportskih organizacija u 2019.godini – obrazac broj 2

Obrasci od 1 do 6 u 2019. godini


– Javni konkurs za izbor direktora javnog  preduzeća za stambene usluge  “Bor“ Bor 

– Javni konkurs za izbor direktora javno komunalnog preduzeća “3. oktobar“ Bor


– Poziv bankama za dostavljanje ponuda za deponovanje likvidno slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora grada Bora na domaćem finansijskom tržištu novca

Obrazac ponude


– Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Bor


– Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija


Javni konkurs za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća vodovod Bor


– Oglas za davanje u zakup lokacija za postavljanje kioska


– Poziv bankama za dostavljanje ponuda za deponovanje likvidno slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora grada Bora na domaćem finansijskom tržištu novca

Obrazac ponude


 

–  Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor


Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Bor

Prilozi:

Izjava


– Konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih akademskih studija i studentima master akademskih studija u školskoj 2018/2019. godini

Rang lista i predlog za dodelu stipendija za školsku 2018/2019. godinu

Konačna rang lista i predlog za dodelu stipendija za školsku 2018/2019. godinu

Rešenje o dodeli stipendija studentima za školsku 2018/2019. godinu


– Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje nepokretnosti-stanova u javnu svojinu Republike Srbije na teritoriji opština Odžaci, Paraćin, Šid i gradova Bor, Šabac i Sombor

Obrazac 1 obrazac ponude


 

– Četvrti konkurs za korišćenje cpedctava po programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Bora za 2018. godinu

Obrazac – priplodnih ovaca


Treći konkurs za korišćenje sredstava po programu mera podrške za sprovođenje mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Bora za 2018. godine – ovce i sadnice


– Javni konkurs za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća vodovod Bor

– Javni konkurs za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća toplana Bor

– Javni konkurs za izbor direktora javnog preduzeća za stambene usluge Bor


– Izmena konačnog predloga o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija za 2018. godinu


-Rešenje o izboru projekata i raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata iz budžeta grada Bora za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2018. godini

-Zapisnik o radu stručne komisije sa predlogom za raspodelu sredstava


– Predlog odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada.

– Odluka o raspisivanju javnog poziva za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2018. godini u gradu Boru

– Javni konkurs za ogranozovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018 godini

– Prijava za javne radove – LAPZ 2018 


– Oglas za  prodaju građevinskog zemljišta u javnoj svojini javnim nadmetanjem od 20.08.2018. godine

– Oglas za davanje u zakup lokacija za postavljanje kioska


– Konkurs za korišćenje sredstava po programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji grada Bora za 2018

 Obrazac – kupovina sadnica voćaka i vinove loze


– Javni konkurs za popunjavanje položaja načelnika gradske uprave Grada Bora

Prilozi:

Izjava I 

Izjava II


– Rešenje o imenovanju Stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja u 2018. godini

– Izmena i dopuna Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bor u 2018. godini

– Javni poziv za učešće na konkursu za oblast javnog informisanja u 2018. godini

– Odluka o raspisivanju konkursa u oblasti informisanja za 2018. godinu

Obrazac 1 – budžet projekta 2018

Obrazac 1 – prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja 2018

Obrazac 2 – finansijski deo izveštaja 2018

Obrazac 2 – narativni i finansijski izveštaj 2018


– Preliminarni objedinjeni predlog o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija za 2019 godinu


– Rešnje o dodeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Bor za 2018 godinu

Predlog za raspodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Bor za 2018 godinu.


Oglas za davanje u zakup lokacija za postavljanje kioska javnim nadmetanjem.


– Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Bor

Izjava I

Izjava II


Konkurs za korišćenje sredstava po programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Bor za 2018 godinu

Obrazac – edukacije

Obrazac – oprema za pčelarstvo

Obrazac – priplodnih ovaca


– Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Bor za 2018. godinu

Obrazac predloga projekta za učešće na javnom konkursu za finansiranje projekata iz budžeta opštine bor za 2018. godinu za verske zajednice

Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava

Izveštaj o pravdanju sredstava po konkursu ofinansiranju/sufinansiranju projekta crkava i verskih zajednica u 2018. godini


–  Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Komisije za ocenu programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bor.

– Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenu programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bor.


– Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

– Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2018. godini

– Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini

Prijava za sprovođenje javnog rada – lapz 2018. godine

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje za 2018. godinu

Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima – 2018. godina


– Izveštaj o podnetim predlozima programa sa traženim iznosom sredstava i odobrenim programima sa iznosom odobrenih sredstava za relaizaciju godišnjih i posebnih programa sportskih organizacija za 2018. godinu


– Konačani predlog o odobravanju programa i odrđivanju visine sredstava za realizaciju posebnih programa sportskih organizacija za 2018. godinu


Javno obaveštenje sportskim organizacijama na teritoriji opštine Bor za podnošenje godišnjih programa za 2019. godinu

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bor​

Pravilnik o izmenama i dopuni pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bor

Finansijski plan programa – Godišnji programi uz Obrazac 1 deo 2-2 tačka 10.3

Finansijski plan programa – Posebni programi uz Obrazac 4 deo 2 tačka 16.3

Odluka o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za opštinu Bor

Odluka o utvrđivanju sportskih takmičenja od posebnog značaja za opštinu Bor

Rang lista kategorisanih sportskih organizacija u 2018. godini

Izjava da ne postoje prepreke

Propratno pismo

Revidirani objedinjeni predlog -Sport 2019


– Javni poziv sportskim organizacijama na teritoriji opštine Bor za podnošenje predloga posebnih programa za 2018. godinu​_

Obrazac 4 – Predlog posebnog programa

Propratno pismo

Izjava da ne postoje prepreke

Obrazac 11 – Izjava o partnerstvu


– Rešenje o dodeli sredstava projekata u kulturi opštine Bor u 2018. godini

– Rešenje o ispravci greške u rešenju


– Odluka o izboru projekata u kulturi opštine Bor u 2018. godini


Predlog za raspodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Bor za 2018 godinu.


Finansijski izveštaj o realizaciji projekta u oblasti javnog informisanja za sredstva odobrena po konkursu za 2017. godinu


– Konačni predlog o odobravanju programa i određivanju visine sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija za 2018. godinu

– Rang lista kategorisanih sportskih organizacija u 2018. godini

– Predlog za utvrđivanje rang liste kategorisanih sportskih organizacija u 2018. godini


– Izmena javnog obaveštenja sportskim organizacijama na teritoriji opštine Bor za podnošenje godišnjih programa za 2018. godinu

– Zaključak o produženju roka za analiziranje i ocenjivanje godišnjih programa sportskih organizacija za 2018. godinu


– Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bor za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2018. godinu


– Narativni izveštaji o realizaciji projekata u oblasti javnog informisanja za sredstva odobrena po konkursu za 2017. godinu


– Predlog za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Bor za finansiranje i sufinsansira programa i projekata od javnog interesa za 2018. godinu


– Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulture na teritoriji opštine Bor u 2018.godini

Obrasce za prijavu na Konkurs možete preuzeti ovde


– Javno obaveštenje sportskim organizacijama na teritoriji opštine Bor za podnošenje godišnjih programa za 2018. godinu

Obrazce za kategorizaciju od 1-6 možete preuzeti ovde

Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija, sa obrascima 1-2

Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bor, sa obrascima od 1-11

Odluka o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za opštinu Bor

Odluka o utvrđivanju sportskih takmičenja od posebnog značaja za opštinu Bor

Odluka za koje potrebe i interese građana u oblasti sporta se raspisuje javno obaveštenje i poziv u opštini Bor za 2018. godinu, maksimalnom broju stipendija, visini stipendija i nagrada za postignute sportske rezultate 

Propratno pismo za realizaciju Godišnjih /Posebnih programa sportskih organizacija

Izjava da ne postoje prepreke


IZMENA JAVNOG POZIVA OPŠTINSKE UPRAVE BOR I NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA REALIZACIJU JAVNOG POZIVA PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2018 GODINI ZA JAVNI SEKTOR

– Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2018. godini

                  Zahtev za učešće u programu stručne prakse možete preuzeti ovde. 

– Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Bor za 2018. godinu

                  Obrasce možete preuzeti ovde.

– Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini Bor za 2018. godinu 

                 Obrasce možete preuzeti ovde.

– Konačna rang lista za dodelu stipendija za školsku 2017/2018 godinu

– Rang lista i predlog za dodelu stipendija za školsku 2017/2018. godinu

Konkurs za dodelu stipendija studentima osnovnih akademskih studija i studentima master akademskih studija u školskoj 2017/2018.godini

– Konkurs za korišćenje sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Bor za 2017. godinu

– Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bor i oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bor

(Obrazac prijave na oglas)

– Konkurs – junice, ovce i sadnice voćaka i vinove loze

– Obrazac – nova oprema i mehanizacija za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane

– Obrazac – kupovina sadnica voćaka i vinove loze

– Obrazac – priplodnih ovaca

– Konkurs – 2017 ovčarstvo i ostalo

– Rešenje o izboru projekata i raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Bor za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini

Zapisnik o radu komisije sa predlogom za raspodelu sredstava – javno informisanje 2017

– Odluka o raspodeli sredstava po Konkursu za korišćenje sredstava po Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji  opštine Bor za 2017. godinu, raspisanom 15.08.2017. godine

– Rešenje o izmeni rešenja o imenovanju stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja

– Odluka o izboru kandidata za sprovođenje programa stručne prakse

– Rešenje o odobrenim finansijskim sredstvima po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa

– Rešenje o imenovanju Stručne komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja

– Obaveštenje o zatvaranju javnog poziva

– Predlog za raspodelu sredstava iz budžeta Opštine Bor za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za 2017. godinu

– OBRAZAC USKLAĐENOG FINANSIJSKOG PLANA PROJEKTA

– Rešenje o raspodeli sredstava za sport za period jul-decembar 2017.g

– Konačni predlog za raspodelu sredstava za sport za period jul decembar 2017.g.

– IZMENA JAVNOG POZIVA ZA REALIZACIJU STRUČNE PRAKSE

– JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2018. GODINU

– Obrazac zahteva – korišćenje bez naknade

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA IZ BUDŽETA OPŠTINE BOR ZA PERIOD JUL – DECEMBAR 2017. GODINE

– Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

– JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2018. GODINU

– Obrazac zahteva – pravo prečeg zakupa – stočarstvo

– Obrazac zahteva – pravo prečeg zakupa – infrastruktura

– Obrazac – oprema za ribnjake

– Obrazac – kupovina sadnica voćaka i vinove loze

– KONKURS ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2017. GODINU

– Obrazac – edukacije

– Obrazac – oprema za pčelarstvo

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2017. GODINU

– Javni poziv lokalnog akcionog plana zapošljavanja

– JAVNI POZIV za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bor u 2017.g

– JAVNI KONKURS za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period JUL – DECEMBAR 2017.godine

– JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u opštini Bor za 2017. godinu

– O   G   L   A   S ZA DAVANJE U ZAKUP SPORTSKOG OBJEKTA  U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOR JAVNIM NADMETANJEM

– INFORMISANJE – NARATIVNI IZVEŠTAJ ZA 2016.GODINU

– REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA za sufansiranje u oblasti sporta opštine Bor za period januar – jun 2017.godine

– KONAČNI PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufansiranje u oblasti sporta opštine Bor za period januar – jun 2017.godine

– USKLAĐENI FINANSIJSKI PLANOVI za sufansiranje u oblasti sporta opštine Bor za period januar – jun 2017.godine K1-K7

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufansiranje u oblasti sporta opštine Bor za period januar – jun 2017.godine

– Pravilnik o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku sufinansiranja u oblasti sporta opštine Bor

– Pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja (klubova) iz oblasti takmičarskog sporta opštine Bor

Kunkurs za sport januar – jun 2017.godine – Rešenje

Kunkurs za sport januar – jun 2017.godine – dokumentacija

– PEŠENJE o utvrđivanju kalendara manifeszacija od posebnog interesa za opštinu Bor, za period januar-jun 2017

– Rešenje o dodeli stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– Konačna rang lista za dodelu stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– Rang lista i predlog za dodelu stipendija za školsku 2016/2017 godinu

– INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA

– KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA U SKOLSKOJ 2016/2017 GODINI

– OBRAZAC USKLAĐENOG FINANSIJSKOG PLANA PROJEKTA/PROGRAMA U SKLADU SA ODOBRENIM SREDSTVIMA PO REŠENJU ZA PERIOD JUL – DECEMBAR 2016.GOD.

– OBRAZAC USKLAĐENOG FINANSIJSKOG PLANA PROJEKTA/PROGRAMA U SKLADU SA ODOBRENIM SREDSTVIMA O REŠENJU ZA PERIOD JUL – DECEMBAR 2016.GOD. -ZA SAVEZ ZA ŠKOLSKI SPORT OPŠTINE BOR-

– REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE  SPORTA – JUL DECEMBAR 2016

– KONAČNI PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE  SPORTA – JUL DECEMBAR 2016

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE  SPORTA – JUL DECEMBAR 2016

– PRIJAVA NA KONKURS  ZA SUBVENCIONISANJE KUPOVINE SADNICA MEDONOSNIH VRSTA DRVEĆA

– KONKURS ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2016. GODINU

– JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2017. GODINU

– Z A H T E V za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva na infrastrukturi, na teritoriji Opštine Bor za 2017. godinu

– ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu uzgoja i držanja životinja, na teritoriji opštine Bor za 2017. godinu

– SPORT – konkurs, pravilnik o kategorizaciji i sufinansiranju i obrasci, kalendar manifestacija

– Konkurs – sadnice voćaka i vinove loze

– Obrazac – kupovina sadnica voćaka i vinove loze

– JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA I NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2016. GODINI

– NESUBVENCIONISANE DELATNOSTI – SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH

– JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2016. GODINI

– KRATAK OPIS PROJEKTA PO KONKURSU

– ZAPISNIK RADU KOMISIJE SA PREDLOGOM ZA RASPODELU SREDSTAVA

– REŠENJE O IZBORU PROJEKTA I RASPODELI STEDSTAVA

– FINANSIJSKI DEO IZVEŠTAJA

– NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

– REŠENJE I IZBORU PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZ OBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “ZAJEDNO ZA SPORTISTE“

– PREDLOG ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZ OBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “ZAJEDNO ZA SPORTISTE“

– JAVNI VANREDNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZ OBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “ZAJEDNO ZA SPORTISTE“

– ZAHTEV KOMISIJI ZA SPORT ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZ OBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “ZAJEDNO ZA SPORTISTE“

– REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – OBRAZAC BUDZET

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – OBRAZAC PRIJAVE

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – TEKST KONKURSA

– KONKURS ZA SUNFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR – ODLUKA

OBRAZAC USKLAĐENOG FINANSIJSKOG PLANA PROJEKTA/PROGRAMA U SKLADU SA ODOBRENIM SREDSTVIMA PO REŠENJU ZA PERIOD JANUAR-JUN 2016.GOD.

– REŠENJE O RASPODELI SREDSTAVA za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period januar – jun 2016.godine

– KONAČNI PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period januar – jun 2016.godine

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period januar – jun 2016.godine

– JABHI KOHKUPC za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period januar – jun 2016.godine

– Obrasci K1-9 za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period januar – jun 2016.godine

– PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORSTKIH UDRUŽENJA – KLUBOVA NA TERITORIJI OPŠTINE

– PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU FINANSIRANJA U OBLASTI SPORTA

– REŠENJE o utvrđivanju kalendara manifestacija od posebnog interesa za opštinu Bor  za period januar – jun 2016.godine

– KONKURS ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2016. GODINU + obrasci

– JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA “ZOOLOŠKI VRT“ BOR

– JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE “BOR“BOR

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA “VODOVOD“ BOR

– JAVNI  KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA  “TOPLANA“ BOR

– REŠENJE o izboru programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom “SVI NA TRIBINE“

– KONAČNI PREDLOG za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom “SVI NA TRIBINE“

– PREDLOG za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom “SVI NA TRIBINE“

-REŠENJE ZA DODELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2015/2106 GODINU

-KONAČNA RANG LISTA I PREDLOG ZA DODELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2015/2106 GODINU

– JAVNI VANREDNI KONKURS za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom “SVI NA TRIBINE“ – ponovni postupak

– ZAHTEV KOMISIJI ZA SPORT ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZ OBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “SVI NA TRIBINE“

– ODLUKA O PONIŠTENJU  JAVNOG VANREDNOG KONKURSA za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom “SVI NA TRIBINE“

– RANG LISTA I PREDLOG ZA DODELU STIPENDIJA ЅA ŠKOLSKU 2015/2106 GODINU

– KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA OSNOVNIH I MASTER AKADEMSIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2015/16 GODINI

– REŠENJE O IZBORU PROJEKATA I RASPODELI SREDSTAVA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

– ZAPISNIK STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKTA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

– REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKTA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

– KONAČNI PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period jul – decembar 2015.godine

– PREDLOG ZA RASPODELU SREDSTAVA za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period jul – decembar 2015.godine

– PRIJAVA NA KONKURS ZA SUBVENCIONISANJE KUPOVINE OPREME ZA PČELARSTVO

– KONKURS MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA PO PROGRAMU I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOR ZA 2015. GODINU

– JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ OBRAZAC 2

– TABELA – BUDŽET PROJEKTA 1/OBRAZAC 1

– PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA OBRAZAC 1

– REŠENJE o izboru programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom „LETNJE SPORTSKE IGRE NA VODI – BORSKO JEZERO“

– OBRASCI K 1-9 

– JABHI KOHKUPC za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bor za period jul – decembar 2015.godine

– PEŠENJE o utvrđivanju kalendara manifestacija od posebnog interesa za opštinu Bor za period jul – decembar 2015.godine

– PREDLOG za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom „LETNJE SPORTSKE IGRE NA VODI – BORSKO JEZERO“

– JAVNI POZIV za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, bez plaćanja naknade radi izrade Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bor za 2016.godinu

– JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOR  ZA 2016. GODINU

– Obrazac: K ZAHTEV KOMISIJI ZA SPORT ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD INTERESA ZA OPŠTINU BOR IZOBLASTI SPORTA, POD NAZIVOM “LETNJE SPORTSKE IGRE NA VODI – BORSKO JEZERO“ 

 JABHI BAHPEDNI KOHKUPC za sufinansiranje programa od interesa za opštinu Bor iz oblasti sporta, pod nazivom „LETNJE SPORTSKE IGRE NA VODI – BORSKO JEZERO“

– PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH UDRUŽENJA(KLUBOVA) IZ OBLASTI TAKMIČARSKOG SPORTA OPŠTINE BOR

– PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU SUFINANSIRANJA U OBLASTI SPORTA OPŠTINE BOR

– ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA 2015

– JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2015. GODINI

– NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ OBRAZAC 2

– TABELA – BUDŽET PROJEKTA 1/OBRAZAC 1

– PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANJE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA OBRAZAC 1

– JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA OSTAVRIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOGINFORMISANJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOR U 2015 GODINI

– JAVNA RASPRAVA – „STOL“ BUČJE

– PRIJAVA NA KONKURS za dodelu stana mladom bračnom paru

– K O N K U R S ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODELE STANA

 

[/lsvr_accordion_item] [/lsvr_accordion]