• INFO - Kancelarija za LER
 • Dokumenta
 • Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave Bor u sastavu je Odeljenja za privredu i društvene delatnosti – Odseka za privredu. 

  Zadužena je da:

  – učestvuje u izradi nacrta plana razvoja i strateških planova razvoja grada i prati njihovu realizaciju;

  – učestvuje u izradi projekata kojima se postiče ekonomski razvoj;

  – vrši izradu i implementaciju strateških dokumenata;

  – vrši pripremu i implementaciju projekata za odabrane prioritete grada;

  – kontaktira potencijalne donatore;

  – učestvuje u izradi projekata Grada;

  – obavlja praćenje i apliciranje Grada na domaće i međunarodne konkurse;

  – sarađuje sa javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Grad kod konkurisanja i izrade projkata;

  – sarađuje sa nevladinim organizacijama;

  – učestvuje u izradi programskog budžeta, utvrđuje ciljeve i indikatore i radi izveštaj o učincima u propisanim rokovima iz svoje nadležnosti;

  – obavlja poslove Kancelarije Agencija za privredne registre;

  – ostvaruje saradnju sa strukovnim organizacijama i udruženjima zanatlija, privatnih preduzetnika;

  – vrši poslove praćenja i analize delatnosti u oblasti privatnog preduzetništva, malog i srednjeg (obim proizvodne aktivnosti, kadrovska i organizaciona problematika);

  – predlaže mere za razvoj i unapređenje zanatstva i trgovine i raspored radnog vremena u ovim delatnostima na teritoriji Grada;

  – prati stanje i vrši analizu strukture privatnog preduzetništva i uslužnih delatnosti i daje predloge za perspektivu razvoja delatnosti u ovoj oblasti;

  – prati uslove i mogućnosti rada i razvoja, predlaže mere za unapređenje delatnosti u oblasti turizma, zanatstva i ugostiteljstva u Gradu, iskorišćenost postojećih prirodnih potencijala i smeštajnih kapaciteta;

  – učestvuje u izradi programa razvoja turizma i odgovarajućih planskih akata u skladu sa propisima o planiranju i uređenju prostora, za turistička mesta na teritoriji Grada;

  – predlaže mere za unapređenje opštih uslova za prihvat i boravak turista u turističkim mestima;

  – učestvuje u usmeravanju i koordinaciji aktivnosti nosilaca turističke ponude na teritoriji Grada;

  – učestvuje u organizovanju turističke informativnopropagandne delatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapređenje turizma Grada;

  – koordinira obavljanje poslove kategorizacije objekata iz nadležnosti Grada;

  – sarađuje sa turističko-ugostiteljskim ustanovama i turističkom organizacijom na teritoriji Grada;

  – zajedno sa šefom Odseka priprema informacije i izveštaje, nacrte odluka i rešenja za potrebe Skupštine grada, Gradskog veća i gradonačelnika;

  – obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Lokalnog saveta za Zapošnjavanje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja koje se finansiraju iz budžeta Grada Bora;

  – obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu sredstava iz budžeta grada Bora za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa i

  – obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Privrednog saveta grada Bora.

  Zaposleni u Kancelariji:

  Ljubica Filipović

  Koordinator


  Jugoslava Mitov Patulić

  Poslovi strateškog razvoja planiranja i sprovođenja gradskih razvojnih projekata


  Sanja Terzić

  Poslovi strateškog razvoja planiranja i sprovođenja gradskih razvojnih projekata

  Adresa:

  Gradska uprava Bor

  Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj – 6. sprat br.60

  Ul. Moše Pijade br.3

  19210 Bor

  Telefon:(030)423-255 lok 160

 • Rešenje o osnivanju privrednog saveta Grada Bora

  Rešenje o osnivanju privrednog saveta Grada Bora - službeni list

  Kontakt - privredni savet

  Upitnik za privredu

  Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

  Ekonomski profil zajednice - BFC SEE

  Vodič za osnivanje preduzeća i preduzetničke radnje

  Odluka o komunalnim taksama

  Odluka o cenama komunalnih usluga - Grad Bor

  poslovnik o radu privrednog saveta grada bora

  zapisnik sa I sednice privrednog saveta

  ANALIZA UPITNIKA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

  Izveštaj o komunalnim delatnostima za 2018. godinu

 •