• ИНФО - Канцеларија за ЛЕР
 • Документа
 • Канцеларија за локални економски развој Градске управе Бор у саставу је Одељења за привреду и друштвене делатности – Одсека за привреду. 

  Задужена је да:

  – учествује у изради нацрта плана развоја и стратешких планова развоја града и прати њихову реализацију;

  – учествује у изради пројеката којима се постиче економски развој;

  – врши израду и имплементацију стратешких докумената;

  – врши припрему и имплементацију пројеката за одабране приоритете града;

  – контактира потенцијалне донаторе;

  – учествује у изради пројеката Града;

  – обавља праћење и аплицирање Града на домаће и међународне конкурсе;

  – сарађује са јавним предузећима и установама чији је оснивач Град код конкурисања и израде пројката;

  – сарађује са невладиним организацијама;

  – учествује у изради програмског буџета, утврђује циљеве и индикаторе и ради извештај о учинцима у прописаним роковима из своје надлежности;

  – обавља послове Канцеларије Агенција за привредне регистре;

  – остварује сарадњу са струковним организацијама и удружењима занатлија, приватних предузетника;

  – врши послове праћења и анализе делатности у области приватног предузетништва, малог и средњег (обим производне активности, кадровска и организациона проблематика);

  – предлаже мере за развој и унапређење занатства и трговине и распоред радног времена у овим делатностима на територији Града;

  – прати стање и врши анализу структуре приватног предузетништва и услужних делатности и даје предлоге за перспективу развоја делатности у овој области;

  – прати услове и могућности рада и развоја, предлаже мере за унапређење делатности у области туризма, занатства и угоститељства у Граду, искоришћеност постојећих природних потенцијала и смештајних капацитета;

  – учествује у изради програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописима о планирању и уређењу простора, за туристичка места на територији Града;

  – предлаже мере за унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима;

  – учествује у усмеравању и координацији активности носилаца туристичке понуде на територији Града;

  – учествује у организовању туристичке информативнопропагандне делатности, културних, спортских и других манифестација од интереса за унапређење туризма Града;

  – координира обављање послове категоризације објеката из надлежности Града;

  – сарађује са туристичко-угоститељским установама и туристичком организацијом на територији Града;

  – заједно са шефом Одсека припрема информације и извештаје, нацрте одлука и решења за потребе Скупштине града, Градског већа и градоначелника;

  – обавља стручне и административне послове за потребе Локалног савета за Запошњавање и спровођење мера активне политике запошљавања које се финансирају из буџета Града Бора;

  – обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за спровођење конкурсног поступка за доделу средстава из буџета града Бора за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса и

  – обавља стручне и административне послове за потребе Привредног савета града Бора.

  Запослени у Канцеларији:

  Љубица Филиповић

  Координатор


  Југослава Митов Патулић

  Послови стратешког развоја планирања и спровођења градских развојних пројеката


  Сања Терзић

  Послови стратешког развоја планирања и спровођења градских развојних пројеката

  Адреса:

  Градска управа Бор

  Канцеларија за локални економски развој – 6. спрат бр.60

  Ул. Моше Пијаде бр.3

  19210 Бор

  Телефон:(030)423-255 лок 160

 • Решење о оснивању привредног савета Града Бора

  Решење о оснивању привредног савета Града Бора - службени лист

  Контакт - привредни савет

  Упитник за привреду

  Канцеларија за локални економски развој

  Економски профил заједнице - BFC SEE

  Водич за оснивање предузећа и предузетничке радње

  Одлука о комуналним таксама

  Одлука о ценама комуналних услуга - Град Бор

  пословник о раду привредног савета града бора

  записник са I седнице привредног савета

  AНАЛИЗА УПИТНИКА ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

  Извештај о комуналним делатностима за 2018. годину

 •  

Промени величину фонта
Контраст