Kabinet Gradonačelnika vrši stručne, savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na: ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i Gradskog veća; pripremu za radne i druge sastanke gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i Gradskog veća; praćenje aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza od strane Skupštine Grada; poslove interne kontrole; koordiniranje aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada organa Grada; prijem stranaka, raspoređivanje akata i predmeta i sređivanje dokumentacije koji se odnose na gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i Gradskog veća; poslove vezane za predstavke i pritužbe građana; saradnju sa medijima; učestvovanje u izradi i uređivanju glasila Grada, informatora Grada i drugih informativno-propagandnih materijala u Gradu; pripremu i ažuriranje Internet sajta Grada.

Kabinet gradonačelnika

Nataša Nikolovski Smiljković, šef kabineta

tel: 030 423 980

faks: 030 423 310

mejl: aleksandar.milikic@bor.rs