Портал Јавних набавки Републике Србије

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ГРАДА БОРА

Обавештење на основу Одлуке о привременој обустави извршења буџета (Службени лист Града Бора“, број 12/20) (ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ И ГРАДСКА УПРАВА)

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-272- 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-273-2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-274- 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-275- 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-276-2020

ОБАВЕШТЕЊЕ 404-277-2020

Jавнa набавкa мале вредности – број јавне набавке – ЈН ГУ 81-У/2020 – Услуге вештачења и процене вредности непокретности, oбликовано у четири партије и то:

Партија 1: Услуге вештачења у области грађевинарства

Партија 2: Услуге процене вредности непокретности у области грађевинарства

Партија 3: Услуге вештачења у области пољопривреде

Партија 4: Услуге вештачења у области шумарства

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ЈН ГУ 32-Д/2020 – Компјутерски софтвер за Пројекат Unops-Swiss PRO програм донације на веб порталу „Мој предмет“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Jавнa набавкa – Специјализоване услуге стручног надзора – електро радови, ЈН ГУ 18-У/2020 – Поновљени поступак

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Jавнa набавкa мале вредности – редни број- ЈН ГГ 2-У /2020 Репрезентација (угоститељске услуге и услуге смештаја гостију) , подељено у две партије:

партија 1) Репрезентација (угоститељске услуге)  и

партија 2) Смештај гостију

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка – ЈН ГУ 17-У/2020 – Специјализоване услуге стручног надзора – нискоградња

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 31-Д/2020 – Рачунарска опрема за Пројекат Unops-Swiss PRO програм донације на веб порталу „Мој предмет“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 14-Р/2020 – радови на текућем одржавању санитарног чвора и крова у ОШ «Станоје Миљковић» Брестовац, подручно одељење у Шарбановцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Jавнa набавкa – услуга одржавања рачуновоственог софтвера –  редни број јавне набавке: ЈН ГУ 2-У /2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Jавнa набавкa – Грађевински материјал за завршетак или адаптацију стамбеног објекта за интерно расељена лица број  јавне набавке ЈН ГУ 18-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Jавнa набавкa –  Израда прoјеката парцелације и препарцелације број јавне набавке – ЈН ГУ 45-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 55-У/2020 – Мониторинг воде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Jавнa набавкa – услуге одржавања Информационог система локалне пореске администрације ( ИС ЛПА)  – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 3-У /2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 22-Д/2020 – Електронска опрема (звучници са држачима, миксета, микрофон)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Jавнa набавкa – услуге број јавне набавке – ЈН ГУ 5-У/2020 Геодетске услуге, oбликовано у три партије и то:

Партија    1: Геодетске услуге – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Партија 2: Геодетске услуге – Геодетске услуге за озакоњење за спровођење урбанистичких и просторних планова

Партија    3: Геодетске услуге – Услуге геометара – обележавање, препарцелација

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Jавнa набавкa мале вредности – Завршни занатски радови у вртићу у НГЦ-у – ЈН ГУ 44-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Jавнa набавкa мале вредности – Набавка и уградња опреме и средстава за противпожарну заштиту у вртићу у НГЦ-у – ЈН ГУ 33-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Јавнa набавкa редни број : ЈН ГУ 79- У/2020 – израда Студије оправданости каналисање и пречишћавање отпадних вода у сливу Борске реке-

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 25-Р/2020 – Радови на текућем одржавању крова МЗ Слатина

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 47-У/2020 – Услуге штампања за Пројекат 1301-05

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ 

Jавнa набавкa – Услуга одржавања информационог система ( програм Хермес кадровска евиденција) – ЈН ГУ 28-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa – ЈН ГУ 13-Д/2020 Набавка клупа за седење  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – набавка стручне литературе  за редовне потребе  и усавршавање  запослених за 2020. годину разврстано у  четири партије (редни број јавне набавке : ЈН ГУ 3-Д /2020) 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Параграф

Jавнa набавкa – Специјализоване услуге стручног надзора – хидроградња, ЈН ГУ 19-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa – Специјализоване услуге стручног надзора – електро радови, ЈН ГУ 18-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa – Специјализоване услуге стручног надзора – нискоградња, ЈН ГУ 17-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa редни број : ЈНГУ15-У/2020 – Услуга одржавања информационог система ( програм Хермес – писарница са органима решавања)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 7-Д/2020 – Бензин

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 4-Р/2020 Летње одржавање локалних и некатегорисаних путева

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка – За услуге – Студија стања система даљинског грејања у Бору са анализом изводљивости пројеката замене енергената, ЈН ГУ 50-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка у отвореном поступку,  редни број: ЈН ГУ 51 – У/2020 – услуга израде Пројектно техничке документације за добијање потребних дозвола за изградњу две нове Топлане у Бору

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ИЗМЕНA И ДОПУНA  КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка радова у отвореном поступку – редни број јавне набавке: ЈН ГУ 2-Р/2020 – Текуће поправке и одржавање путне мреже, по партијама

Партија 1)  Редовно одржавање семафора

 Партија 2)  Одржавање хоризонталне сигнализације у граду и на општинским путевима

 Партија 3)  Одржавање вертикалне сигнализације у граду и на општинским путевима

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка мале вредности – Адаптација и реконструкција дечијег одмаралишта „Савача“ Бор – додатни радови број  јавне набавке – ЈН ГУ 43-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности редни број :  ЈН ГГ 1-Д/2020 – Материјал за угоститељство, обликовано у две партије

Партија 1 Храна

Партија 2 Пића

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија2

Јавнa набавкa редни број : ЈН ГУ 23- Д/2020 – Набавка опрема за образовање –

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка у отвореном поступку – набавка услуге измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Бор (са стратешком проценом утицаја) број  јавне набавке – ЈН ГУ 60-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

Jавнa набавкa – Електрична енергија – јавна расвета – ЈН ГУ 11-Д/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – Постављање ограде код вртића у Новом градском центру, ЈН ГУ 42-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa – Замена паркета у Малој дворани Установе спортски центар „Бор“ Бор, ЈН ГУ 21-Р/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Jавнa набавкa – број јавне набавке ЈН ГУ 33-У/2020 – Услуге обављања послова координатора Канцеларије за младе, обликовамо у две партије:

Партија 1 Координатор Канцеларије за младе

Партија 2 Координатор клуба Канцеларије за младе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

Jавнa набавкa мале вредности – набавка услуге осигурања возила – редни број  јавне набавке -ЈН ГУ 1-У/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Jавнa набавкa мале вредности – Осигурање имовине (грађевинских објеката и опреме) за период трајања уговорене услуге од 24 (двадесет четири) месеци ( ред.бр. ЈН ГУ  32- У/2020)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ГУ 31-У/2020 – Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, обликовано у осам партија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија8

Јавна набавка – ЈН ГУ 1б-Р/2020 – Одржавање бетонских стаза и степеништа

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Јавна набавка – ЈН ГУ 22-Р/2020 – Инвестиционо одржавање тротоара и паркинга у граду

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ГУ 17-Р/2020 – Асфалтирање улица и путева у селима

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ГУ 16-Р/2020 – Радови – Асфалтирање улица у граду

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка – ЈН ГУ 38-Р/2020 – Завршетак електро радова на Савачи по пројекту

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

PROJECT – Field laboratories for examination of the quality of water and soils
TENDER TITLE – Supply of Vehicle for hand loading of garbage for the project CB007.2.32.079
Reference number CB007.2.32.079-T03
Date of launching: 23.01.2020

T03 Supply of Vehicle for hand loading of garbage for the project CB007.2.32.079

Corrigendum 1 City of Bor

Questions and answers

Minutes from the Site Visit

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016