Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora

Aleksandar Milikić,
diplomirani inženjer industrijske informatike

Rođen je 1982. godine. Pre stupanja na funkciju gradonačelnika radio je u Društvu „Samački smeštaj“ na poziciji direktora, bio direktor i zamenik direktora preduzeća „Borski turistički centar“ i koordinator Kancelarije za mlade opštine Bor. Oženjen, otac troje dece.

Kontakt: Gradonačelnik
Grad Bor, Moše Pijade 3, 19210 Bor
tel: 030/423980
mejl adresa: gradonacelnik@bor.rs; aleksandar.milikic@bor.rs

fejsbuk: https://www.facebook.com/acamilikicofficial/

Gradonačelnik vrši izvršnu funkciju u gradu. Gradonačelnika bira Skupština grada iz reda odbornika, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na predlog jedne trećine odbornika. Gradonačelnik je i presednik Gradskog veća. Gradonačelnik ima zamenika, koga iz reda odbornika imenuje i razrešava Skupština grada, koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
Gradonačelnik ima sledeća ovlašćenja i obaveze:
predstavlja i zastupa Grad; predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada; naredbodavac je za izvršenje budžeta; usmerava i usklađuje rad Gradske uprave; osniva Gradsku službu za inspekciju i reviziju korišćenja budžetskih sredstava (nezavisnu organizacionu jedinicu za internu reviziju); daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta grada i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta grada; postavlja i razrešava pomoćnike gradonačelnik grada; zaključuje ugovore o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini uključujući i ugovore o pribavljanju, otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini po prethodno pribavljenom mišljenju Gradskog javnog pravobranilaštva i podnosi nadležnom organu za upis prava na nepokretnostima zahtev za upis prava javne svojine grada Bor; zaključuje ugovor o pribavljanju i raspolaganju prevoznih sredstava i opreme veće vrednosti za potrebe organa i organizacija; donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim statutom ili odlukom Skupštine grada; informiše javnost o svom radu; podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Grada onemogućava vršenje nadležnosti Grada; obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti; zaključuje Posebni kolektivni ugovor za javna preduzeća i javne službe kojima je osnivač Grad; pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
odlučuje o zalaganju pokretnih stvari; odlučuje o davanju u zakup, odnosno na korišćenje komercijalnih nepokretnosti i za iste zaključuje ugovore; zaključuje ugovore sa javnim preduzećima, odnosno društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, o korišćenju stvari u javnoj svojini koja im nisu uložena u kapital, kao i ugovore sa društvima kapitala i javnim preduzećima koja ne obavljaju delatnost od opšteg interesa, o korišćenju nepokretnosti koje im nisu uložene u kapital, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti radi koje su osnovani; raspoređuje službene zgrade i poslovne prostorije na korišćenje organima i organizacijama grada; zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza nastalih po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, ili ovlašćuje drugo lice za
zaključenje tog ugovora; donosi Odluku o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Grada, u skladu sa
zakonom; predlaže Skupštini grada postavljanje i razrešavanje načelnika, zamenika i članove štaba za vanredne situacije; nalaže aktiviranje osposobljenih pravnih lica od značaja za grad, na predlog štaba za vanredne situacije; donosi Odluku o proglašenju Dana žalosti u gradu; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim aktima grada.