Grad Bor je, zajedno sa 44 opština i gradova Srbije, učestovao u programu „Reforma poreza na imovinu“ koji ima za cilj pružanje podrške lokalnim poreskim administracijama u cilju povećanja naplate poreza na imovinu (fizičkih lica) koja u sklopu sa drugim komponentama Programa treba da poveća sopstveni prihod lokalnih samouprava i obezbedi veći stepen kvaliteta života svojih građana.

Odlukom o dodeli stimulativnog fonda, pet najuspešnijih gradova i opština koje su po programu najviše povećale naplatu poreza dobilo je nagrade iz stimulativnog fonda, a Grad Bor je za osvojeno peto mesto dobio nagradu u vrednosti od 50.000 švajcarskih franaka (CHF).

U procesu donošenja odluke o trošenju dobijenih sredstava, biće uključeni građani koji će predlaganjem konkretnih projekata, odnosno izborom nekog od predloženih projekata, participirati u donošenju odluke o trošenju sredstava.

Kako je na anketi koju je za potrebe Grada Bora sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju (Cesid) zdravstvo ocenjeno kao oblast u kojoj su građani iskazali najveće nezadovoljsvo, radna grupa za realizaciju projekta odlučila je da to bude oblast u kojoj će se utrošiti dobijena sredstva. Predloge kako utrošiti sredstva dale su stručne službe Doma zdravlja Bor u vidu tri aparata koja se mogu nabaviti za dobijena sredstva, konačnu odluku doneli su građani putem ankete.

Glasanje je trajalo 8 dana, u periodu od 28.novembra do 6. decembra 2019.godine.

Rezultati ankete:

Red.br. Predlozi za glasanje Broj glasova Ukupno
Sajt
Grada Bora
Glasačka kutija
važeći nevažeći
1 Ultrazvučni
aparat
(ultrazvuk)
74 94 5 168
2 Automatski
medicinski
autoklav
(sterilizator)
12 14 26
3 Ortopan
(aparat za
snimanje
zuba i
vilice)
4 9 13